Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/443

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

432 H1;—:DEn1A1u(ENS Ax1T. I den del af vasdraget, som ligger nedenfor Bingfos, er som før omtalt hugsten 242 m.3 pr. km.2 skog ỳ:— 7.6 kubikfod pr. maal. Disse tal fører altsaa til følgende resultat: Pr. km.2 Kubikfod skog. pr. 1naal. Hugst ovenfor Renoset .... 106 m.3 Hugst mellem Renoset og Bingfos . 193 » 6.1 Hngst nedenfor Bingfos .... 242 » 7.6 Ved de ovenfor anførte tal for hugst pr. km.2 skog har der intet hensyn kunnet tages til top og affald, som bliver liggende igjen i skogene. Meget af det, som bestaar af top med affald, tørt og vindfald, kommer se1vfølgelig, forsaavidt det benyttes, med ind i forbruget i distrikterne. O Hvorvidt denne hugst i de tre nævnte afdelinger af Glommens vasdrag, 106 m.3, ]93 m.3 og 242 m.3 pr. km.2 skog, svarer til tilvæksten i skogene, derom tør intet sikkert udtales. De undersøgelser, som er gjort over skogens tilvækst i Glom- mens nedslagsdistrikt, er tidligere angivne (pag. 385). Disse ti1vækstberetninger er vistnok ikke mange; ikke desto mindre kunde det være værd at sammenligne dem med de tal, som ovenfor er angivne for det, som er hugget pr. km.Z skog. For distriktet ovenfor Renas udløb i Glommen kunde maaske tages den ovenfor (pag. 385) omtalte skog i Stor-Elvedalen. der ligger 30O til 46O m. o. h. og har en ti1vækst af 124 og l02 m.3 pr. km.2 skog, i middeltal ]l3 m.3 For distriktet mellem Renas udløb og Bingfos kunde tages middeltal af Sk0gel1eS tilvækst i Elverum og Aamot l35 m.3 og i Solør 204 m.9, nï1idde1tal 17O m.3 For distriktet nedenfor Bingfos kunde tages middeltal af de ovenfor angivne tal for Ullensaker og Nannestad, Hadelands østal- me1ming og Hakedalen: 229 m.3, 286 m-.3, 254 m.s og 207 m.3 pr. km.2 skog, altsaa 244 m.3 pr. km.2 skog (7.7 kubikfod pr. maal). Sammenlignes disse tal med tallene, der angiver, hvormeget der er hugget, faaes: Hugget Ti1vækst m.C pr. kubikfod m.9 pr. lmbikfod km.2 pr. km8. pr. skog mua1. skog maa1. Ovenfor Rena-S udløb . l06 —: 3.3 l13: 3.5 Mellem dette og Bing-fos 193: 6.1 17O = 5.3 Nedenfor Bingfos . . . 242:: 7.6 244 = 7.7 Efter disse tal skulde forskjellen mellem, hvad der hugges, og hvad der vokser til, ikke være saa særdeles betydelig i Glommens vasdrag i det hele og store i aarene 1871—1890.