Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/425

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

4I4 HEDEMARKENS AMT. I l891—95 er gjennemsnitlig aarlig fremflødet 3514O tylv- ter. Dimensioner: 7.5 m, ]8—2l cm.; ca 25 pct. slibelast og anden smaalast (minetømmer). C) ]i’(‘na-e.—asdr(1Wg?f.C: distrikt indbefatter en del af Tønset (Tyl- dalen anneks), den største del af Rendalen herreder, en større del af Aamot og lidt af det nordlige Elverum. Bergarterne i dette distrikt er for størstedelen kvartsskifere og andre til Sparagmitformationen henhørende bergarter, paa øst- siden af Storsjøen ogsaa noget gneis og granit. Skogen er gran og furu, den første overveiende i Rendale11: i høiderne er der birkeskog, ellers snaufjeld og store myrstræk- ninger. Ogsaa her vokser Skogen sent, men reproduktionen er ret god. I søndre Rena kan paatræffes ret frodig-voksende blan- det beStand af gran og furu tildels indsprængt i forholdsvis større mængde med asp. Renavasdraget har et nedslagsdistrikt, indsjøer fraregnet, af omtrent 27O0 km.2, hvoraf skog l28O km.2 eller 47 pct. Folkemæ11gden inden distriktet udgjør omtrent 5100, hvad der med et aarligt gjennemsnitligt forbrug af 12.3 m.3 pr. indi- vid giver et samlet forbrug af 62 700 m.3 Her er gjennemsnitlig aarlig flødet i 1886—9O 3.3917 tylv- ter beregnet til 84 800 m.3 — Den samlede hugst bliver aarlig gjennemsnitlig i 1886—9O: P1—. km.9 Kubn:r0(1 skog. pr. maWal. Til flødning . . 84 800 m.3 = 66 m.3 = 2.1 » forbrug . . 62 7OO »:= 49 » = 1.5 Sam1et hugst . . 147 50O m.3: l15 m.’:: 3.6 Flødningskvantumet er i gjennemsnit aarlig i femaaret l891— 95 37 788 tylvter. Dimension: 7.5 m. 18—2l cm. d) ()sas distrikt indbefatter dele af Aamot herred (saaledes Nordre Osen anneks) samt dele af Tryssil herred (væsentlig Søndre Osen anneks). Ogsaa i dette distrikt er sparagmitformationens bergarter forherskende, kvartsskifere, sparagmiter og konglomerater. Skogen, dels gran og dels furu, vokser langsomt. Der er mest snaufjeld i den nordlige de1, mindre i den sydlige. 0savasdraget har, .indsjøer fraregnede, et nedslagsdistrikt af ca. 130O km.2, hvoraf skog 62O km 2 eller 48 pct. Indbyggernes antal er omtrent 2000, hvad der med et aar- ligt forbrug pr. individ af l2.8 m.3 giver et aarligt forbrug af 25 6O0 m.3