Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/422

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SKOG. 411 eXtraafgift, ellers fordeles fællesudgifterne for kjøbmandsflødnin- gens vedkommende paa alt det til Fetsund nedflødede kvantum efter samme regel for det hele vasdrag. I femaaret 1876—1880 beløb fællesflødningsomkostningerne, fra hvilketsomhelst punkt i Glommen ovenfor Øieren til Fet- sund, sig til 94 øre pr. tylvt og i femaaret 188l-1885 til gjennemsnitlig 65 øre pr. tylvt“, eller saaledes til ikke fuldt ÖIZ2 øre pr. stok; for det hele tiaar 1876—1885 bliver det saaledes for «nordflødingen» i gjennemsnit 79.5 øre pr. tylvt. For hele Glommen, ɔ: til Fredrikstad, beløb flødningsudgifterne pr. tylvt i nævnte tiaar sig i gjennemsnit til kr. 2.83. Der er fem større lændseanlæg i Glommenvasd.raget. I lændserue ved Bingen i Sørum, ca. 5 km. ovenfor broen ved Fetsund, optages tømmeret midlertidig i beholdningslændser, hvorfra det efterhaanden slippes ned til arbeids1ændserne ved Fet.s“:md, hvor tømmeret optælles og udski1les; noget tømmer skal videre over Øieren og sydover vasdraget, og noget skal enten til brug ved Øieren (blandt andet Nordby, Gahn) eller til brug ved Lillestrømmen; dette sidste bliver mærkevis Sorteret i sopper og flager, tømmeret til Mørkfos bliver trukket i bomme. Ovenfor Mørkfos aabnes ringbommene og tømmeret gaar siden løst omtrent 23 a 24 km. over 13 fossefald til sorterings- lændserne ved B—uskelsrud og Nes, nedenfor Grønsund, videre til Faruholme)2.9 lændse i Varteig, 38 km. fra Glommens udløb af Øieren, og saa til Vistens lændse. Lændseanlægge11e ved Bingen og Fetsund ligger i Akershus amt og de tre andre i Smaalene11es amt. Paa forskjellige steder i vasdraget, Særlig i dets sydlige del, er udlagt ledelændser og foretaget større forbygninger dels for at undgaa bagevjer og dels for at hindre «vaser». Ved lændseanlæggene er der i den travleste tid beskjæftiget renholdere, bom(lragere, bomflødere, flaadelæggere og flaadeflødere, ved Fetsund i almindelighed op til 25O a 30() mand, mellem Mørk- fos og Buskelsrud og Nes tilsammen ca. 1OO mand, ved Furu- holmen ca. 70 mand og ved Vistens laendse op til 12O—130 mand. l Bivasdragene Varierer arbeidsStyrken fra 30 a 50 til 100 mand; hertil kommer de langs hovedvasdraget beskjæftigede «renholdere» og flødere. Tømri1erets længde var i Glommen i: 1855 61 pct. under 5.33 m.s (8V2 alen) længde. l860 40 » —— — —-»—- 1865 28 » — —— W—»— 1870 l6 » —— — —»— 1875 14 » —— — —»P—