Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/421

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

410 HEDEMARKENS AMT. l5de september. For at tverelvflødningsarbeidet ikke skal for- sinkes derved, at tømmeret hinder sig i vaser, er det efter § 29 her ikke tilladt at fløde større længder end 7.5 m. (12 alenl samtidig med den egentlige hovedflødning. Til Øieren kommer i almindelighed det første tømmer i den første halvdel af mai, og under gunstige omstændigheder er det ved F redrikStad omtrent en uge efter. For at lette flødningen er der i Glommen med bivasdrag i løbet af de sidste 3O aar foretaget arbeider, hvis koste-nde i det hele anslaaes til ca. Ve mill. kroner; til flødbargjørelsesarbeider alene, altsaa frareg11et lændseanlæg, 1ændseflytning og lign., er der i distrikt A nordenfor Bingfos i aarene 1860—-l885 begge incl. i det hele anvendt ca. 221100 kr., hvoraf ca. lO5 2O0 kr. i tidsrummet l875—l885, og nedenfor Mørkfos, hvor der i selve hovedvasdra-get har været mange og tildels betydelige hin- dringer for tømmerflødningen, og hvor der er foretaget saavel mineringer som forbygninger, er der anvendt i aarene 1853— l885 begge incl. ca. 101900 kr. Udg-iften til disse og lignende nødvendige arbeider i vaSdraget dækkes ved afgiften paa det flødede tømmer. I tverelvene er der bygget større og mindre“damme — stemmedamme eller slippedamme —-—, i de fleste tilfælde enkle, tømrede, med og uden stenfyldning og at aabne dels med luger, dels med naale og dels med planker. Opførelsen og vedligehol- delsen af disse tverelvdamme er direktionsflødningen uvedkom- mende, naar enkelte store dambygninger undtages. I alle flødningse1ve foregaar kun løs— eller stokflødning (brøt- ning), men over de store indsjøer, som Lomnessjø, Storsjø (begge i Rendalen) og Osen føres tømmeret i ringbomme dels ved seil, dels ved varpning og dræg. Over Øieren til lidt ovenfor Mørkfos trækkes tømmeret af dampskibe i ringbomme paa indtil 5OO tylvter; et dampskib trækker igjen flere ringbomme — eller lOO0—-5 OOO tylvter — ad gangen. Over Øieren skal i roligt veir bruges omtrent 24 timer. Over Mjøsen føres tømmeret ogsaa i almindelighed ved hjælp af dampskibe; fra Lillehammer lændse trækkes saaledes lOO0 a l5OO tylvter ad gangen i flaader eller «sopper» paa ca. l0O tylvter; tømmeret fremføreS desuden ogsaa i særskilte mindre flaader, eller ogsaa i bomme, til sit bestemmelsessted, i tilfælde helt ned til Minne, hvorfra tømmeret for en del flødes løst ned igjennem Vormen til Fetsund. Tømmeret flø(les over Mjøsen oftest for kjøberens regning; den unde1—ligger ikke direkte Kristiania tømmerdirektion. Tverelvflødningen— betales særskilt; det fra Osavasdraget frem- flødede tømmer og større dimensioner, som master, erlægger en