Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/420

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1 SxoG. 409 1ste distrikt: Glommen fra Steibroen (og ovenfor samme) til 0phus i Stor-Elveda1en samt Rendalsvasdraget indtil søndre ende af Storsjøen. 2det distrikt: Glommen fra Ophus til Eigfos i Vaaler, søndre Rena samt 0savasdraget. “3dje distrikt: Glommen fra Eigfos til Flisoset i Aasnes samt Flisavasdraget. 4de distrikt: Glommen fra Flisoset til Gjølstadfos i Brandval. 5te distrikt: Glommen fra Gjølstadfos til Bingfos i Sørum samt Vormen. 6te distrikt: Vasdragene i Nordre 0dalen. Flødningen i hvert distrikt har en flødningsfuldmægtig, der hører under Kristiania tømmerdirektion. I henhold til de «for flødningen i Glommens vasdrag vedtagne bestemmelser» bestaar Kristiania tømmerdirektion af 5 medlemmer: en administrerende direktør, to medlemmer i Kristiania og to i Fredrikstad eller Sarpsborg; de vælges for 2 aar ad gangen af og blandt forenin- gens medlemmer, hvis antal i 188O var 126, i 1885 132. Af de fire direktører udtræder der aarlig en fra Kristiania og en fra en af de to andre nævnte byer. K Antallet af de til «nordflødningen» hørende store og smaa flødbare bivasdrag er mange, ca. l50 eller derover. “ “ Glommen er i det hele et godt og greit flødningsvasdrag; flødningen gaar almindelig let, raskt og sikkert. Kun i nogle faa bivasdrag hænder det —— bortseet fra enkelte ugunstige aar —, at det i vasdraget slupne tømmer ikke kommer frem det første aar. I 188O, der var et vanskeligt flødningsaar, var det indeliggende tømmer lidt over 3 pct. I gjennemsnit for femaaret l881—-1885 var det inde1iggende kvantum — iberegnet synketømmer — ikke fuldt 1 pct. Som «mink», ɔ: tab, brækage, regnes ÍZ2—l pct. pr. aar; af det tømmer, der passerer SarpfoSsen, beregnedes gjennemsnitlig l pct. i brækage før reguleringsarbeiderne. Kjøbmandsflødningen begynder, saasnart is— og vandstandsfor- hold tillader, i regelen i første halvdel af mai maaned, ogsaa sidsti april, og varer gjerne indtil sidst i august maaned eller først i september; ugunstige o1nstændigheder, saaledes lidet flom- vand, de større sjøers sene iSløsning om vaaren og senerehen paa sommeren stærk og langvarig modvind over disse, kan dog forhale flødningen lige til midt i oktober. I tverelvene gaar under gunstige forhold i almindelighed flødningen raskt; i regelen gaar den ud inden hvert aars St. Hans, saaledes at tømmeret kommer til hovedvas- draget, mens dette fører tilstrækkeligt flødningsvand; den sidste termin, inden hvilken tverelvflødningen forøvrigt skal have naaet til kjøbmandsflødningen, er ifølge «Bestemmelserne»s § 27 den