Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/417

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

406 HEDEMARKENS AMT. terne, er der en del tømmer, som transporteres paa jernbane fra strækningen mellem Kongsvinger og Fetsund. I bilag 13 til en plan for kommunikationsvæsenet af 1886 findes en tabel fra 1869 til Ve l885 over de fra stationerne mellem Kongsvinger og Fetsund til Kristiania pr. jernbane førte kvanta skurlast, hvilket kvantum er 1—educeret til rund- tommer. Tallene er angivne i tons, og det bemærkes, at normaltømmer i din1ensioner 12 alen S tommer (virkeligt maal 7 tommer) har en vægt pr. tylvt (efter egenvægt 0.6): l757 t011S. Hvis den i tons angivne vægt af rundtømmeret divideres med O.6, saa faaes direkte af tallene i kubikmeter det kvan- tum rundtømmer, Som svarer til den pr. jernbane fremførte skurlast. Der er fremført pr. jernbaue: “ Skurlast fremkjørt gjennemsnitlig aarlig paa Ko11gsvingerbanen drev re ’ rundtom- Dette rundtom- mc-r svarer til m.8 træ-: ILlO II fl ’mer: tons D1.3 l87O—1875 .... 41430 69 05O l876—Ve 188O . . 29 442 49072 Ve 188O—Ve l885 . 45453 75 755 1886—1890 (beregnet) 66 7OO C Der er i 188O—]885 et temmelig konstant forhold mellem det som skurlast transporterede tømmer og det flødede kvantum, idet det med jernbane fre1nkjørte udgjør i femaaret 188O—- 1881 til 1884—l885 9.:3 pct., l0.3 pct., 1O.6 pct., l1.ll pct. og 9.9 pct. af det hele til Fetsund fremflødede og med jernbane nedkjørte kvantum. Middeltallet svarer til 1O.2 pct. af den hele ovenfor Fetsund flødede og med jernbane transporterede 1ast og til 11.4 pct. af det ovenfor Fetsund flødede tømmer. Efter dette kan den i 1886—189O fra —st-ationerne mellem Kongs- vinger og Fetsund med jembane transporterede skurlast an- tages i rundtømmeret, hvoraf lasten er skaaret, at have udgjort 66 7OO m.3 Antallet af indbyggere i Glomm.ms n.e(Islagsdis“tr‘ikt (uden Laagen“). byerne ikke medregnede, udgjør omtrent l55 ()O0, hvad der giver 6.3 indbyggere pr. km.2 og 14.1 indbyggere pr. km.2 skog. Det gjennemsnitlige forbrug af trævirke kan inden hele nedslags- distriktet antages at udgjøre 6.8 m.3 pr. individ om aaret, hvad der giver et samlet jbrbrug af 1054 00O m.8