Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/416

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

s1(oG. 405 deufor Bingfos, er ikke alene absolut meget mindre, men fordelt pr. km.2 skog bliver produktionen til flødning meget mindre nedenfor Bingfos trods den større væksterlighed. Medens saa- ledes distrikterne ovenfor Bingfos i 1886—l890 har flødet 234 O17 tylvter tømmer, saa falder paa den nedre del kun 8 OO0 tylvter, hvortil kommer noget stokkeved. Fordeles dette pr. km.9 skog, saa falder paa hver km.2 i den øvre del 7l m.3 træ til .flødm“ng, paa den nedre del kun 25 m.3 I gjennemsnit for 1871 til 1890 har det øvre distrikt givet 78 m.3 træ pr. km.2 skog aarlig til flød- ning og til Salg pr. jernbane, det nedre i aarene l881—189O aarlig 25 m.3 træ pr. km.2 skog. Men medens det øvre vasdrag til J’orbruget i distrikterne aarlig giver 72 m.3 træ pr. km.2 eller nogenlunde det samme kvantum som i gjennemsnit til flødningen, saa har det nedre distrikts skog givet 2l7 m.3— træ pr. km.2 skog til brug i distrikterne. I det nedre distrikt er det ikke Stort mere end 1Z1O af det hugne kvantum, som flødes, medens det store nordre distrikt kan fløde halvdelen af hugsten. Hvad det nedre distrikt, der ligger udenfor Hedemarkens amt, afgiver til flødning, kommer fortrinsvis fra Akershus amt og da specielt fra bielvene Lerelvens og Nitelvens distrikt, medens der i Smaalenene ikke flødes nævneværdige tømmermængder til Glommen. Hele Glommens ne(lslags(listrikt udgjør, naar baade Laagens nedslagsdistrikt og distriktet for tilløbet fra Sverige medregues, 4l 823 km.2 Af dette areal er be(lækk(*t med skog l5132 km.2 eller 36 pct. . Det egentlige Glommens vasdrag og Laagens vasdrag er meget forskjellig udstyret med skog,—og det falder derfor bekvemt sær- skilt at betragte de to vasdrag. Trækkes arealet for Laagens nedslagsdistrikt og dets skogareal fra, saa faar det egentlige Glommc“ns 1:as(lrag uden LaageY? et nedslagsdistrikt af 24 5l0 km.2, hvoraf skog 10987 km.2 eller 45 pct. Af nedslagsdistriktet falder ca. 42O km.2 med 26O km.2 skog i Sverige, saa at Glommen uden Laagm i Norge har et ned- slagsdistrikt af 24 O9O km.2. hvoraf skog 1O 727 km.2 eller 44 pct. I Glommens xvasdrag med Laagen og Vo1—men er i aarene l886— l89O gjennemsnitlig flødet aarlig 273 l44 tylvter, hvilket omsat til m.3 udgjør 747 300 m.?’ fast træ. I Glomm-ens Ba-S—drag uden Laag(—n og Vormen er flødet i aarene l886—189O gjennemsnitlig aarlig 2420l7 tylvter, beregnet til 63150O m.3 Foruden det tømmer, som flødeS, og som forbruges i distrik-