Hopp til innhold

Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/41

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

30 H1—:1)1—:x1AnH1ÐNs Ax1T. Natu1—lig beskaffenhed. — La11(ISkabeI“1IeS kfi.l’fikt0l’c Efter heiden over havet, efter landets form og efter undergrundens beskaffenhed er landskabernes karakter forskjellig i Hedemarkens amt, fra veldyrket smilende bakkeland som egnene omkring Mjøsen og helt til vildt, øde høi- fjeld med 1nos, ur og sne som i Rondane. SVære strækninger er a-a;sland med skog, eller der er vide, ofte skogdækkede dale om- givet af fjelde, som i de nordlige dele af amtet ofte naar op over Skoggrændsen; eller andre steder er der høifjeld, ofte med gode beit-er i forsænkningerne. Mange steder er der store myrer og myrlændt land, og indsjøer tildels af betydelig størrelse ligger dels i dalens dels i temmelig stor høide“over havet. Østerdalen eller Glo1nmens dalføre er uden Sammenligning amtets største dalføre, og dertil slutter sig dette dalføres mange sidedale, som tildels er meget store. Amtets bedste kornland ligger omkring Mjøsens bækken paa østsiden af dette Tryssildalen, en af a-mtets hoveddale, fort- sætter ind i Sverige og en del af Orklas dal ligger inden amtet i Kvikne med afløb mod nord. Efter den naturlige beskaffenl1ed, saaledes som den er be- tinget af høiden over havet, beSkaffenheden af det faste fjeld og af landets forn1, kunde da en del af disse landstrækninger be- tegnes Som lavtliggende, frugtbart bakkela.nd, mest karakteristisk for Nes hei-red og for dele af Stang-e, Vang, Furnes, R—ingsaker, Løiten og Romedal, alt herreder paa Hedemarken; her ligger gaard ved siden af gaard i de landskaber, hvor lerskifere med kalkstene danner undergru11den. Mod øst afløses dette agerla-nd af skogdækket aasland, saa- ledes gjennem Odalen, Vinger og Se-lør„ hvor Glommens brede dal fortsætter fra Østerdalen I Vinger, Odalen og Solør er der gneiS— og granitland„ som overalt danner skogfast land, uden at fjeldene nogetsteds bliver nøgent høifjeld. Den østlige skogbevoksede del af de sydligste herreder i Hedemarken, Stange, Romedal og Leiten, hører ogsaa til dette skogdækkede aaSland, som i Tangen annekS naar helt til Mjøsen. -Nordenfor Solør, fra Elverum og fra Ringsaker skogbygder, følger atter større landstrækninger, der ogsaa som regel er skog- la11d, men som ofte naar en saa betydelig høide, at skogen ikke længer vokser der, og som derhos som regel har andre bergarter end de i Solør, som senere omtalt. Dette er landet paa begge sider af Østerdalen fra Elverum op til Foldalen og landet om- kring TrySsilelven opover til Fæmunden, saa langt amt1et naar paa denne kant.