Hopp til innhold

Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/403

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

392 HEDEMARKENS AM’I’. rullende Stokke springe i land. Glider hans fod eller nøier han for længe, forsvinder han mellem de hvirvlende stokke, og kun et mirakel .har en enkelt gang frelst ham fra at blive knust eller lemlæstet. Hvert aar kræver flødningen paa denne og anden maade sine ofre.» Den bedste hugstmaade er (len, ved hvilken skogen i tidernes løb giver det bedste udbytte, samtidig med at skogens gjenvækst sikres eller befordres. Ple1kn“ingshugst eller hugst af enkelte træer hist og her om- kring i skogen er den almindelige hugstmaade hidindtili skogene. Saavel til Salg som til husbrug har man fældt de træer, der passede for behovet, uden hensyn til skogens foryngelse eller jordbundens bevare1se. Især har den saa hyppig forekommende udhugst til Salg efter visse dimensioner bidraget til, at store strækninger har faaet udtyndet, glissen skog, eller at skoggrunden er tilgroet med lyng, tyttebær, blaabær eller andet skogukrud og med enkeltstaaende, for en stor del vantrevne og underkue(le s1naabuske. Denne hugstmaade er, saaledes som ovenfor for- kla-ret, lige skade1ig for gran— som furuskogen. I tæt og sluttet granbestand kan de gjenstaae11de trær ved denne hugst tørke eller blæse overende, og i furuskogen kan ved denne hugstmaa(le de unge, smaa planter, der trænger meget lys, ikke vokse og trives. Her vil som oftest granen indfinde sig istedetfor furuen. ’ I furuskogen maa derfor hugsterne faa en passende størrelse ved saakaldt gruppe eller teighugst. Aabningerne bør i gran- skog være mindst saa store, som den omgiven(le skogs høide, og i furuskog dobbelt saa store, som ovenfor omtalt. Er der ikke afsætning for mindre dimensio11er, bør man helst hugge paa de steder i Skogen, hvor de store dimensioner er samlede i klynger, og her medtage alle trær paa en gang. Træerne fældes dels ved eks og dels ved sag. Øksen anvendes med fordel paa ulændte steder, hvor bruget enten skal sendes udover bratte lier eller fremflødes i urene vas- drag, idet en i enderne ret afsaget stok paa saadanne steder er langt mere udsat for at splintres og fare ilde end en med økse11 afsneiet stok. Ellers bør sag anvendes saavel til fældning som opkapning af træer, hvorved spares fra 3—8 pct. af vedmassen. Fældning af mindre træer foregaar hurtigere med øks end med sag, men større træer fældes og liggende stammer opgjøres lettere med sag. Til hugst af mindre buske og krat anvendes bedst en stor, stærk kniv, af størrelse som en grov, tung sigd. — Den tid, paa hvilken tømmeret hugges, har indflydelse paa materialet og trævirl-:ets anvendelse. I regelen hugges hos os om vinteren udenfor safttiden, helst i maanederne Oktober til marts;