Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/387

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

376 I—IEDl‘2MARKl‘INS AMT. den af kvartsskifere og kvartssandsten o. s. v. bestaaende del af sparagmitformationen, men skogbunden er her, især hvor landet ligger høit, i det hele ikke god. I Vinger, Odalen og Solør er skogbunden i det hele god paa de af gneis og granit bestaaende strækninger og paa de af aur- og sand bestaaaende strækninger meget go(l. Vinger og Odalen samt Solør er bygden hvor skogdrift-en er en hovednæringsvei I Søndre Østerdalen er der ogsaa god skogbnnd paa granit og gneis i den sydlige halvdel af Elverum og paa fogderiets sand- og aurmoer, og videre er ogsaa dele af sparagmitformationen god, Væksterlig skogbund paa heldningen mod elvedragene. ITryssil er skogens gjenvækst daarlig, og i l1øiderne i fogderiet aftager i det hele væksterlighe(len. Søndre Østerdalen hører til landets skogrigeste egne; endnu er der inden dette fogderi skogstrækninger, hvori øksen kun lidet har ryddet op i den oprindelig tætte skogbeStand. Den spredte bebyggelSe gjør, at forbruget af t-rævirke inden byg- derne ogsaa bliver mindre i Østerdalen end i Vinger og Odalen og Hedemarken. — I Nordre Østerdalen er der taalelig god skogbund paa sparagmitformationen, hvor landet ikke ligger for l1oit, og skifer- formationen i Lille-ElVedalen, Tolgen og Tø11se1 giver i virkelig- heden ogsaa god skogbuud, om end tilvækste11 i høiderne er daaWrlig. I Kvikne, der har lidet skog, er der dog god va?kster- lighed i dalførerne paa skiferbund. Nordre Østerdalen har for været meget rigere paa skog end 11u. Egnene omkring Fæmundens norden(le er for tiden næsten træbare, og Kvikne er Heden1arkens a1nts skogfattigstWe bygd. I gamle dage stod der ry af Kvikneskogene og i ()s, Tolgen og Vin- gelen har været gode fnruskoge. Stærk hugst i forbindelse med Rørosværkets forbrug af trækul har i disse egne ødelagt skogene. ’I’rægrændSer. M.0.h- Birk(1gr(1md.Cm1 ved Hardbakhø i Dovre . . 1043 -—-äe— ved Hjerkinn ..... . 1062 -ê*)— ved Kvikne ....... . 841 -— —-— paa Høggija1 ....... “ . . 1 208 -—»ä— nordlig paa Hommelfjeld i Tolgen . . . 895 -—1Þ— i Spekedalen i Tolgen ........ 9()9 -= —ä sydvestlig under Svuku øst for Fæmunden. 950 -—-— — nordøstlig under Svuku ....... 87:3 -— —— ved Rønsjøruten øst for Fæn111nden . 927 -— V ved Salfjeld øst for Fæmunden . . 829