Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/331

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

32O HE.DEMARKENS Ax1T. forskje1, eftersom udstyret er mere eller mindre moderne, eller indgangsdøren staar paa den ene eller den anden langside. Stuen paa Kroken, der kan tages som eksempe1, er efter Nicolaysen opført af laft med runde stokker og danner en aflang firkant med gavl i hver smalende. Hus(loren staar midt paa den ene langside og har et bislag foran sig. Sidevæggene er for- holdsvis lave og taget temmelig fladt. Indvendig har huset en tvervæg, Som er laftet helt op til mønen, og mellem denne tvervæg, den ene gavlvæg og taget er der et stort rum, den egentlige stue. Det øvrige rum var fra først af delt i to mindre ligestore saakaldte kover med to tætstaaende døre mod stuen, men uden indbyrdes forbindelse Disse kover har fladt loft, og ovenpaa dette fremkommer der saaledes af sig selv mellem taget, tver- væggen og husets anden endegavl et fjerde rum, den saakaldte ram, hvortil en trappe eller-løs stige fører op fra“den ene kove. Den store stue gjør i det hele et godt indtryk ved sin stør- relse og luftighed, lysvirkningen er meget behagelig, eftersom alle vinduer findes samlede i stuenS ende. Over-alt hersker der en gjennemført symmetri: to fag vinduer paa gavlvæggen og et fag i hver ende af de nærmeste sidevægge, uret midt paa gav1væggen; en bænk ved hver side af uret og et bord foran hver bænk; et mindre skab (roskaap) i hvert hjørne og to større gulvskabe xframSkaap) ligeoverfor hinanden omtrent midt paa sidevæggene: en kort bænk paa hver side mellem to og to af de nævnte skabe; et større gulvskab i hjørnet ved indgangsdøren og svarende til peisen i det modsatte hjørne; endelig mellem begge endevægge to firkantede stokke, de saakaldte slinder, i lige høide over gulvet og hver med samme afstand fra tagskraaningen. I denne symmetri har dog ovnen bragt fo1Ëstyrrelse. Ingen af disse bygninger er nu, som de var fra først af, og østerdalsStuen har sin egen historie. Til forskjel fra, hvad ellers overalt træffes hos os i bonde- stuerne, er der i østerdalsstueu to adskilte bænke langs gavl- væggen istedetfor én fortløbende og ligeledes, istedetfor ét, to borde. Grunden hertil maa utvilsomt søges i væguret. Dette hører til de sædvanlige pendelure med høi, smal kasse. Disse pendelure blev først opfundne 1647 i Holland, men naturligvis varede det flere aar, inden man fik saadanne her i landet. Det siges i Østerdalen, at det første ur af dette slags var et paa Nordre Vestgaa1—d i Stor-Elveda1en, og som, da det engang i det 18de aarhundrede kom til gaarden, vakte opsigt i bygden. Det kan neppe være ældre, snarere yngre, end 1750. Ifølge en beretning fandtes der endnu i 1774 kun to saadanne ure i Dalsbygden i Tolgen. Forat uret kunde faa den plads, som det nu har overalt i Østerdalen,