Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/33

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

22 HEDEMARKENS AMT. ligeledes tæt østenfor Lyvgsjø, til røset paa Lyngkampen; herfra stikker den i ret linje til Elaaleøg(la, hvor grændsen mod Ring-ebu begynder. — Gr(end“9en mellem Stor-Elve(lalen Og Ri1cgelm — tillige grændse mellem Hede1narkens og Kristians amter — gaar fra Elaahøg(l(1 til den syd1igste af de to fjeldtoppe Skar-1“en, derpaa i nordvest. idet den i nærheden af „[ms.3jøens sydende overskjærer Ims(1, videre vestenfor [msaaskampen og ZVl(ll)lZ)S(Bl6“l’ til sydvest1igste top af Famph(1g(la, hvorfra den bøier i nordøst t-il nærmeste top og tager saa retning i nordvest tæt østenfor HelakUem og over I—Ii.S;jø- aasen til lille Hi.gjøens nordøstende, hvorfra den mere vestlig fort- sætter til S‘t)(l7’6’—S)Ï).(?Z(l, hvor grændsen mod Sollien begynder. Grændsen mellem Sollien og Ringeb“u ll(.’l’7’(’(l(’l’ —— tillige grændse mellem Hedemarkens og Kristians amter — begynder paa varden paa Sum-es[jel(l og gaar i en ret linje mod sydvest, til den træffer det punkt, hvor Sørel)(ekken optager I—[ullebæk, og hvor en l1—)—om-ø.x- er anbragt Sørebækken følges derpaa mod vest til det sted, hvor den optager den bæk, der kommer fra Br(—(lskarr(‘t. Sidstnævnte bæk følges saa mod sydvest til den i Bredskarret anbragte kron- røs, hvorpaa grændsen i ret linje gaar til 1S’tor1—Olas top, derpaa til Grøllrlmgdas top og saa til varden paa Maa-1:, hvorpaa den med næsten vestlig retning, idet den gjennemskjærer 1l[uvatn og Flaa- tje“rn, gaar til midtre top af Boll1øgder11e og i vest til St-ax“taae):, hvor næst-vestligste bæk falder i, hvorefter den følger Sva-rtaaen til vestligste bæk, hvor grændsen mod Søndre Fro11 begynder. Græmlse1z mellem Sollien og SU7l(l)’(’ F)’Olle — tillige grændsen mellem Heden1arkens og Kristians amter — gaar fra Sc“artaaen. hvor vest“ligste lille bæk falder i, nordøstlig over vostligste top af 1Svarlk(m:pe1z til R?m(llmens top. derfra i nord til B(1aga(1sk(1rlmg- (lPI’Il6S sydøstlige tOp, i nordøst til Slyysl(arj)’el(lels østlige top og i ret linje gjennem .“lln.sjøeH til dennes nordre bred, hvor den træffer mundingen af Megrem(lslmɔl1—lx-11“„ Som nordfra falder i nævnte vand. Bækken danner derpaa grændsen vestover til Hm-sa og .4l1ms fælles munding i .“Iln.2jøen, hvor grændsen mod Lille-Elve- dalen begynder. (§l’(I’)l(l-S(9]l mellem l‘ille-El1“e(lalen Og 1S’ømlr(— Finn heri-e1ler —— ti1— lige grændse mellem Hedemarkens og Kristians amter — gaar fra nordre ende af .4tm)s;joen i nordvest1ig retning langs .—Maa til dennes sammenløb med ]1(IIl(jglll])(I(l(’ll, derpaa sydvestlig langs denne til sammenløbet med llIus1.“ola(1en, i hvilket punkt den stø- der paa grændsen mod Nordre Fro11 og Vaage herreder. Gr(en(ls1w mellem Lille-El1—e(lale1: og Nor-(lre Fl-on herre(ler å tillige grændse mellem I—ledemarkens og Kristians amter — har kun et punkt fælles, nemlig L(mggla1paaens sammenløb med Mein-olaaen. (Jr(eml.ven mellem Dille-El1—11(lal(—n og Vaage herr(—(l(—r —ä— tillige