Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/325

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

314 HE1)EMAn1(ENs AMT. stenalderen er talrigst i Hedemarken fogderi, ialt 57, men ogsaa i de andre fogderier er der ikke saa faa fund, færrest i Nordre Østerdalen, hvor der kun er 4, men iVinger og Odalen fogderi er der 36, i Solør 24 og i Søndre Østerdalen l5. Forsaavidt det er tilladt at slutte fra disse fund, synes bebygningen allerede i stenalderen at have været tættest i Hedemarken fogderi, medens de faa fund i Nordre Østerdalen synes at antyde, at befolkningen, om der overhovedet har været fastboende folk, har været saare tynd. Fundene fra broncealderen er faa, ialt kun 8, men deraf er 4 i Hedemarken fogderi og l i hvert-af de øvrige fogderier. Paafaldende faa er fundene fra den ældre jernalder ude11— for Hedemarken fogderi. I dette fogderi er fundenes antal 67, medens der i VinrCer og Odalen kun er 2, i Solør og Søndre Østerdalen kun I 1 hvert fogderi, og i Nordre Østerdalen er der 3. Forsaavidt det er tilladt at drage nogen slutninger af antallet af fund, synes det ved disse fund antydet, at Hedemarkens amt i den ældre jernalder har været saare tyndt befolket udenfor Hedema-rken fogderi. I den yngre jernalder er det ogsaa Hedemarken fogderi, som uden sammenligning har været tættest bebygget, hvis man slutter efter fundene; her er nemlig 253 fund fra den yngre jernalder, medens der i Vinger og Odalen er 11, i Solør 27, i Søndre Østerdalen 29 og i Nordre Østerdalen 42. Efter dette synes Østerdalen med Solør ikke at have været saa særdeles tæt befolket helt ind i den yngre jernalder, og dette stemmer med, hvad man ved fra vor ældre historie. Det heder nemlig hos Snorre i Olav den helliges saga om Østerdalen, at den bygd var meget spredt bebygget ved indsjøer eller rydningeri skogen, og faa steder laa der større bygder sammen. Østerdalen var eI1(lDl1 i midten af det 13de aarhundrede saa tyndt befolket, at den ved ledings-udredning sattes i forhold til Gudbrandsdalen som 5 til 16 (hirdskraa kap. 36); indtil reforma- tionen var der i Østerdalen kun tre præstegjeld, nemlig Tyldal, Elverum og Aamot, det første indbefattede de nuværende Kvikne, Tønset og To1gen præstegje1d og hørte til Nidaros stift og regnedes maaske neppe engang til Østerdalen eller Oplandene; Aamot, —— der ogsaa indbefattede Stor-Elvedalen og Rendalen — og Elverum, der tillige indbefattede Osen, Tryssil, Idre og Særna, hørte til Hamar stift og udgjorde rimeligvis de egentlige Østerdale. Hedemarkens amt er gjennemsnitlig noget tyndere befolket end landet i det hele; der boede i Hedemarkens amt 4.Ö3 indbyggere pr. km.2 (tælling i 1891), medens der gjennemsnitlig i riget er (i.47 indbyggere pr. km.2 Amtets bygder havde i 1891 4.33 ind- byggere pr. km.2, medens landets bygder havde 4.94. I 19OO var der i amtet 4.81 indbyggere pr. km.2, i bygderne 4.5:l.