Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/315

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

304 HEDEMARKENS Amt af .—fugle-Su-i.s-s Condensed Mills Company. Den norske fabrik Nor- “9egian (YO)l(Zt?Yl-S’B(Z Mills (’o., som anlagdes 1875, gik i sl11tningen af otttiaarene over til at blive engelsk eiendom. I 1895 gjen- nemgik selskabet en krise, som førte til, at det maatte gaa op i .—1nglo SIl?í1S’8 („lompagniet. Siden gaar forretningen i stor skala og meget godt. En anden norsk fabrik paa Kap ved Mjøsen er overtaget af s(:—hWeiZerfirmaet « N(—stlé». 0St. I Hedemarken amt tilvirkes fornemmelig pultost, der i den nordlige del af amtet gaar over til kjæld(Þrost. Der lages pultost paa sætrene. SI(jorost er den østerdalske gammelost med lang modning og lang kogning. Ogsaa paa Hedemarken lages gammelost, men den er ikke saa god som pultosten. Desuden lages almindelig —fe(l- ost, som kaldes ktWitost, naar man kommer til eller reiser fra sæteren. I Østerdalen lages derhos gubbosf. Meierierne paa Hedemarken tilvirker nøgelost og af mysen efter denne komysost, saaledes i Løiten, Stange, Gaupen. Des- uden tiIvirkes lidt stolZero-st og i de senere tider lidt pultost. GjPtosten lages næsten altid af blanding, helst saaledes, at melken af 18 kjør blandes med melken af hundrede gjeter. Den hedemarkske pultost, som den fremstilles paa gaardene, er en god og fin ost, naar den er rigtig tillaget. Meieripultosten er ikke saa god. Hedemarkisk pultost. Det er særlig i Romedal og Løiten, Stange og Vang, tildels Furnes, at den fineste, mest typiske pult- ost tilvirkes. Denne Ost er ikke stinkende, har en frisk, skarp, noget aro- matisk lugt, er mere sprød end sammenhængende, gulhvid af farve, har kun lidet’ karve, men en skarp ostesmag; først naar den bliver gammel, bliver den blød af konsistens. Den ystes særlig paa sætrene af haandskummet melk. Det siges at være erfaring paa Hedemarken, at naar en god pultost- sæter brænder, varer det mange, mange aar, før man i den ny- opbyggede atter faar god ost. Den allerbedste pultost viste sig ved en undersøgelse at være tillaget paa en sæter tilhørende lrsta(l i Romedal Dens pris var ogsaa meget høi, 1 kr. pr. kg. i detalj. De mikrober, som nu anvendes til pultostens meieritekniske fremstilling, er væsentlig hentede derfra. Eieren af Irstad, ca. 90 aar gammel, oplyste, at den maade, hvorpaa osten nu fremstilleS, er den samme som i hans barndom. Den haandskummede melk henstaar, til den bliver sur; hvis det er koldt opvannes den til 20—250 C. og henstaar, til den er