Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/314

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

F.ål-3DRIFT. 303 indkogtes til tørhe(l, der tilsattes dobbeltkulsurt natron, og der- efter pressedes tørstoffet til kager. Disse «melkekager» blev let harske og kunde ikke snart opløses i vand. 1856 forsøgte man at inddampe melken til ïfs-Vi af dens oprindelige rumfang i luftfortyndet rum. Senere forsøgte man at sætte sukker til den inddampede melk og opbevare den i luft- tætte, tilloddede b1ikdaaser. Endnu er det i det væsentligste denne metode, der benyttes. Den første fabrik for kondenseret melk i Europa var i SchweiZ; senere er der oprettet fabriker for en lignende tilvirkning i Norge, Tyskland, Holland og flere andre lande. I 1898 udførtes saa- ledes fra Norge 12.8 mill. pd. til en opgivet værdi af 4.6 mill. kroner. N Der er tre slags kondenseret 1nelk, nemlig sukret, usuk-ret og det saakaldte m-elkepulver. Det er den sukrede, kondenserede melk, der tilvirkes i stor skala, og som har den største kundekreds, og det er denne melk, som tilvirkes paa Hamar kondenserings- fabrik. Melken føres til fabriken af leverandørerne daglig. Den prøves, saa at kun feilfri melk kommer til fabriken. Melken tømmes i et kar med sil og veieindretning og føres op i fabrikens øverste stokværk, hvor den underkastes en for- varmning og pasteuriseres ved en varmegrad mellem 75 og 94Ó C. Sukkeret tilsættes enten direkte under pasteuriseringen eller op- løses først i lidt melk eller vand og pumpes ind i vakuun1— panden-ne. Der tilsættes i almindelighed 12—13 pct. sukker. Fra pasteuriseri11gsapparatet løber melken varm ned i inddamp- ningspanderne, hvor den koger som følge af luftfortyndningen ved 55—6OÓ C. En kjedel eller pande med et indhold af 6—7 0OO kg. melk er færdig i løbet af 3—4 timer. Melke-n er da inddampet til løb a V—i af sit oprindelige rumfang. Fra vakuumpanderne tappes melken paa lukkede beholdere, som stilles i et vandbad, som afkjøler indholdet til l5Ó C. Derfra oven-føres melken til aftapningskander, hvorfra den tappes direkte over i runde blikdaaser, der almindeligvis rummer 1 engelsk pund og svarer til 3 pund uskum1net melk. Nogle fabriker an- vender paafyldingsapparater, som udfører arbeidet automatisk. Naar daaseme er fu1de, fastloddes laagene, etiketter paasættes, og daaserne rulles ned gjennem en lukket rende til pakningsrummet, hvor de stilles i trækasser, som rummer 48 daaser paa l pund eller 96 daaser paa Ve pun(l. Sjeldnere pakkes dog ogsaa 6O—7O daaser a l pund i en kasse. Tilvirkning af N—9lIk)“(’Z, kOIl(J(’II—9(1’)’(’ff melk finder ikke sted ved Hamar kondenseringsfabrik. Den første fabrik i Europa anlagdes i l866 i Cham i SchweiZ