Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/30

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

c INDDELING, BELIGGENHED OG GR;ENDSER. 19 Øvre Rendalen grændse fortsætter til noget nordenfor grn(lserøs nr. 14O, hvor Tolgen grændse begynder, og To1gen grændse fortsætter til grændserøs nr. 145 ved sjøen Rogen, hvor amtsgrændsen ender, og hvor Røros herredsgrændse mod Sverige begynder. ’ Grændsen mellem Hedemarken amt og Akershus amt Gr(eml-sen mellem Eidskog og Høland —— tillige grændse mellem Hedemarkens og Akershus amter — begynder “i Mellem ]‘embrm;atns nordlige del, følger i nordvestlig retning dalføret til Sondre Skjær-ffer“)es sydende, gjennemskjærer derpaa dette samt Nordre Sk;jærUern og følger saa dette tjerns afløb til Morts;jølzmgen, som den gjennemskjærer. Fra denne sjø følger den bækken fra Kl-oksjøl1mge)z, siden bækken til Langs;jølungen, som den gjennem- skjærer til dens 11ordende, og gaar saa i nordlig retning paa Stormyrens vestside og følger et tilløb til Øi-s:jøen, gjennemskjærer denne sjø til d[(mgekalnb(ekkens udløb i den, følger saa denne bæk til .lIangekal-ren og følger derfra elven til dens udløb af Mangen- -«jeen, hvor grændsen mod Urskog begynder. Efter rektangelkartet «Sitskogen» er delepunktet mellem Hø- land og Urskog liggende i Langsjølungens sydlige del, hvilket ogsaa stemmer med opgaver fra Urskog herredsstyre. Gr(en(lsen —mellem Ei(lskog og Urskog —— tillige grændse mellem Hedemarkens og Akershus amter — begynder ved elveosen i JIa“gensjøens sydende og gjennemskjærer-i en bue .?lIan-gen.x;jø(—n til Havs;joeloens udløb i den, følger saa denne elv til Havsjoen, som den gjennemskjærer til Skaalaae)as udløb i den, og følger derpaa denne aa et stykke og stikker i nordvestlig retning til et punkt straks søndenfor Besse(j(=rnet paa Raumlyrknatten, hvor grændsen mod Nes herred begynder. Gl“(Bl2(Z9PY2 mellem Ei(l.s-kog og Nes —— tillige grændse mellem He(lemarkens og Akershus ’amter — gaar fra et punkt straks sydfor Be.s-.s-e6erneti nordøstlig retning straks østfor det søndre Ijern i BrandmWyren, derpaa over Nordre Br(mdmyWrljerns søndre del til et punkt paa Bjørkneshøg(las nordskraaning, hvor grændsen mod Søndre Odalen begynder. Grændsen mellem Søn(lre Odalen og Nes — tillige grændse mel- lem Hedemarkens og Akershus amter —— begynder paa nordenden af Bjorkneshøg(la, gaar herfra i nordvestlig retning til midten af Store HemdUern, hvor den i skarp Vinkel bøier mod sydvest og gaar til sydenden af Netmangsjø, hvilken sjø den gjennemskjærer til bækkens fra Flasjøen falder i. Den følger nu denne bæk til Fla.s;joen, gjennemskjærer denne sjø til dens nordende og følger bækken til HymeOem, gjennemskjærer dette og stikker i nord- vestlig retning over Bl(.’k(j“(”I’ll til toppen af Jor(ll(jølen, derfra mere nordlig over Klommemyren til myren sydøst for Eiel(jergef, og