Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/31

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

20 HEDEMARKENS AMT. fra denne mere nordlig og følger saa bækken, der gaar forbi Kjeusli til dens udløb i Glommen. Den følger herfra G1om- mens midtlinje til I)ystelvens udløb, derefter denne elv til Dyst- Uernet, som den gjennemskjærer, og følger et lidet stykke den bæk, der fra nord løber ud i dette tjern, hvorefter den først bøier i vest og derefter i nordvest, til den træffer bækkesammen- løbet sydøst for Lee-hel-(Hagaï)s(eter. Den følger nu bækken vest- over, til denne bøier mod syd, fra hvilket punkt den stikker i nordvest til tjernet paa høiden vestfor Lurhøls(efer og derfra noget mere vestlig til bækkesammenløbet sydvest for Blinkopsæter, hvor grændsen mod Nordre Odalen begynder. Grændsen mellem Nordre Odalen og Nes — tillige grændse mellem Hedemarkens og Akershus Amter — begynder ved bække- san1menløbet sydvest for Blinkops(eter, følger i nordvestlig retning bækken, bøier lidt vestfor det lille tjern, hvorfra denne kommer, mere mod nord og fortsætter —— straks vestfor GmÎmZsæter —— til et stykke nordenfor denne. Herfra gaar den mere vestlig til Gjeitrabbens sondre top, derfra i nordvest til bækkens udløb i Stensjeen og videre — idet den overskjærer Stens:jøen — til JIm-u- kolh-øgdas top; herfra stikker den, idet den gjennemskjærer .?lIarua-

Íjernet, til dettes nordende, hvor grændsen mod Eidsvold begynder.

Grændsen mellem Nordre Odalen og Eidsvold — tillige grændse mellem Hedemarkens og Akershus amter — gaar fra 2l[uraa6er- )2ets nordende og følger bækken nordover til Bjugen, som den gjennemskjærer, og gaar til Rjugshøgda, paa hvis nordskraaning den bøier mere mod nord og derpaa nordvestlig til varden paa E:1gefjeld, derfra til Rjørnstadelvens udløb af Otten§jøen og videre — et stykke langs dennes vestbred og over bugten — til odden Skjernbeila, hvor grændsen mod Stange begynder. G1r(e11d.s-en mellem lSfange og Eidsvold herreder — tillige grændse mellem Hedemarkens og Akershus amter — begynder paa Spidsen af odden Skjembeita paa ()tteusjeens vestside, gaar herfra i ret linje til sydøstre bugt i Lyssjøen, herfra i nord- vestlig retning til det høieste af Bre)mhaugen og derpaa vestover til bækkesammenløbet østfor gaarden Skraarad i Eidsvold herred, følger saa bækken til dens udløb i Mjøsen, nordfor Skraarud og fortsætter nu omtrent i samme retning til midt i Mjøsen, hvor grændsen mod Fering begynder. Grændsen —mellem Stange og Fering herv-eder — ogsaa amfs- gr(emlse mellem Hedemarkens og Akershus amter — dannes af Mje.S—ens midtlinje. Grændsen mellem H edema-rkens amt og Kristians a-mt. G‘I’(PIl(l.§’(’R mellem Stange og Øst)“e T oten herV—eder — tillige grændse mellem Hedemarkens og Kristians amter —— følger Zl(jøsens midt1inje til sydfor Helgeøen, hvor grændsen mod Nes begynder.