Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/298

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FZEDRIF’I’. 287 sæters, vil den vel som oftest give et nettoudbytte, om det end er lidet nok. I almindelighed regnes der en 6—8 kg. Smør pr. høstbær ko samt Ost og prim. Naar der er lang vei til sæteren, saa at kjørene lider paa reisen, og naar man ikke kan øve kontrol eller føre tilsy11, der vil sæteren komme til at vise sig saa lidet fordelagtig, at den ikke længer hører hjemme i det fremskredne 1andbrug. Paa Oplandene søger man i almindelighed at arbeide sig bort fra sæterdriften, i det høieste sendes kun ungdyr og heste til- fjelds. Naar fjeldbygderne kunde forsyne fladbygderne med gode dyr, vilde det fremme Omsætning af kvæg og bidrage til at over- flødiggjøre sæterbruget i fladbygderne i lighed med, hvad man bruger nær de større byer, hvor man kjøber melkekjør og sælger dem igjen eller slagter dem, naar de er udmelket. H118dyrh0Ifi. De sidste tællinger over antallet af husdyr i Hedemarkens amt er fra 189O 1(1ste januar 1891) og 3dje de- cember 19OO (se pag. 288—89). Hus-dyrholdet er saaledes tiltaget (+) eller ajtaget (+) fra l890—1900: . i Heste. Stor-fæ. Fan-. Gjeter. Sv-in. Rensdyr Hcacmax1:c11 ...i + vo2 934 + s 82ö + 132î+ 4 954j+ 12 Vinger og Odalen . . x + 349 64O + 5 O91j+ 167 + 1 331.* — sc1c1— ...... ä+ 502 1Ö+ 3687+1641 +1603i+ B Sɔ1:(11—c ØSte1’d3Icll . V + 395 69o + 4 s92 + 2 452 + 607l+:x Nc1a1—c øc1;cx(1c1c11 . W + 22v 129 + B 6oe + 381 + 362 + 10115 Am1c1c bygc1c1—. . . ]+2l7Ö 2050+25601+4011 +8857+10127 Byerne . . . . + 39 V 2O+ 18+ 5+ 39l O W f-—mm O f-erf ff „ .1xm1cc ......j + 2 214 2 ovoj+ 26 619j+ 4 016j+ s 896; Antallet af rensdyr angives meget forsk nemlig saaledes: jelligt i 1890 og 190O 1s9o. 19oo. Hedemarken . . 14 2 Vinger og Odalen — — Solør ..... 1 7 20 Søndre Østerdalen . 3 —- Nordre Østerdalen . 1O 525 410 Amtet . . 10 559 432