Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/297

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

286 H1—:1)En1Am(ENS ‘mT. havn og stel, f. eks. 3—4 kr. pr. melkeko og 1—2 kr. pr. ung- dyr. Heste medtages gjerne mod bestemt afgift for havn og pas. Enten man eier eller leier sæter, enten man faar Smør eller penge, sendes enten hele besætningen afsted eller kun ungdyr og høstbære kjør. Det er en følge af meieridriftens udvikling og ordningen af kreaturstellet og kjørenes kalvningstid, at melke- kjørene sjeldnere sendes til sæters. I fjeldbygderne, hvor hele besætningen sendes til sæters, og hvor de vidtstrakte, store havnestrækni11ger skal udnyttes saa godt som muligt, er det til en vis grad rigtigt, at man fodrer mindre rigeligt, og at kjørene ikke kalver tidlig. Fjøsstellet paa en almindelig gaard deroppe kræver, at der kun er en eller et par høstbære kjør, og at nogle kjør kalver midtvinters, men de fleste sidst paa vinteren eller henimod vaaren. I de oplandske fladbygder er der adgang til at sælge melken paa meierier eller kondenseringsfabriker, og det gjælder at have rigelig melk aaret rundt, men fremfor alt om høsten, da melken betales bedst. Endnu har man paa mange steder ogsaa i disse bygder meget melk om vaaren, men lidet om høsten, fordi man endnu ikke har forstaaet at ordne kreaturstellet hensigtsmæssig. Her i fiad- bygderne bør f. eks. halvparten af kjørene kalve om høsten, fra september til henimod jul, og den anden halvpart ud paa vin- teren eller henimod vaaren. Men dette volder en indskrænkning af sæterbruget i disse bygder; thi man sender ikke gjerne vaar- bære kjør flere mil afsted til fjelds. Der tabes meget af afkastningen de dage, kjøre11e er paa vandring til sæteren, melkeydelsen nedsættes under denne flytning og har ikke saa ganske let for at stige, især hvis haardt veir indtræffer i den første sætertid. I almindelighed vil man ikke opnaa noget høit udbytte af de paa sæteren liggende melkekjør, selv om de er senbære, thi netop de bedst og kraftigst vinter- fodrede kjør er de mindst fordelagtige paa fjeldet. Naar kulde og stygveir kommer tidlig om høsten, og saa flytningen igjen kommer til, saa lider kjørene ofte og er ofte magre og bustede, selv om de har havt rigelig havn i fjeldet. Naar melken leveres paa et meieri eller paa en fabrik, og naar man vinterfodrer rigelig og har en del sommerhavn, vil man overalt gjerne beholde de vaarbære kjør hjemme paa gaarden. “ Det er mange gaardbrugeres mening at arbeide sig helt bort fra sæter-driften, men andre, som i mange aar har nedlagt sæter- driften, har igjen delvis optaget den. Grunden hertil er den, at de mange høstbære kjør i meieridistrikterne er kostbare at fodre om sommeren, naar der er liden eller ingen sommerhavn. En ko, der har kalvet i Oktober-de(—ember, vil i regelen ikke betale sit foder, naar den helt skal sommerstaldfodres. Sendes den til