Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/283

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

272 I‘Il-2DEMARKENS Amt jord i am“tet til 5—15 km.2, hvoraf 211 km.2 er dyrket eng og 334 km.2 naturlig eng. Til amtet er imidlertid senere overflyttet Sol1ien herred, der er ført over fra Søndre Gudbrandsdalen fogderi i Kristians amt til Søndre Østerdalen fogderi i Hedemarkens amt, og arealet af eng i dette herred kan anslaaes til 8.3 km.2, saa at det samlede areal af eng i amtet— bliver 548.3 km.2 Dette area1 er saaledes fordelt paa de fem fogderier: Dyrket eng Natur-lig eng. Tilsammen. Km.ff Km.’ Km.9 Hedemarken . . . 30 187 217 Vinger og Odalen . 57 32 89 Solør ..... 43 36 79 Søndre Østerdalen. 36.3 59.3 Nordre Østerdalen . 58 46 lO4 Amtet .... . . . . 2l1 337.3 548.3 Engene tilsaaes tildels med græsfrø. Udsæden af græsfre er tiltaget meget i amtet i det sidste tiaar, som disse tal viser. A—real tilsaaef med gr(e.qfr() i I89() og i l9()() i ffll“S’c’)l maal eller i km. 2 Hedemarken ..... Vinger og Odalen . Solør .... Sendre Østerdalen . . Nordre Østerdalen . Amtets bygder . 1890. 2O.8 4.6 5.() 2.2 2.9

19oo. 28.6 7.3 4.9 3.8 5.8 5O.4 Landbrngsdirekt-er Smith har beregnet hømængden i Hedemar- kens amt i 1891—1895 saaledes: Sættes arealet af engen i Hede1narke11s amt til 545 km.2, og antages der at hostes 356 kg. hø pr. 1O ar gjennemsnitlig i femaaret 189O—1895, saa skulde den beregnede hømængdei Hedemarken udgjøre i et middelsaar 194 401 tons. I femaarsberetningerne 1896—19O0 angives den gjennem- snitlige avl til: Kg. Hedemarken . . . . 416 Vinger og 0dalen. . . 328 Solør ..... . 402