Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/276

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

JORDBRUG. 265 lInlter og andre vilde b(er. Det er ikke saa ret smaa mængder r, som i gode multeaar sælges fra amtet, saaledes som disse 1inger fra de enkelte herreder viser: )er er multemyrer i den Ringsaker og Nes tilhørende al- ing samt i den Pihlske almenning. Det er ret betydelige myrer; der omsættes i gunstige sommere for ganske bety- beløb. Multesankningen giver hovedsagelig den i Ringsaker 1rker bosatte befolkning anledning til en ganske betydelig jeneste, specielt har denne i de senere aar tiltaget, da trans- 1 lettes ved flere gode kjøreveie, der fører fra bygden og multemarkerne. Nes er der multer paa et par myrer inden bygden, dog af betydning “ i Furnes og Vang sælges fra almenningen i sine aar nogle liter multer til Hamar og Kristiania i Løiten er der ogsaa multemyrer i den nordligste del af 1ningen, hvilke udnyttes til det yderste Sidste halvdel af )g begyndelsen af august reiser mange tilfjelds paa multe- ing. Hele familier drager afsted, in(lkvarterer sig i bar- P i ugevis og plukker i dunker, der kjøres ned med heste “iten station, hvorfra de væsentlig sendes til Kristiania Z gode multeaar dreier vistnok fortjenesten sig om flere kroner. Jdvandringen tilfjelds kan være saa stor, at det er til hinder 11nearbeiderne. )gsaa i Stange almenning er der noget multer, og aar om sælges en del. Z Søndre ()da-len er der paa fjeldstrækningerne mellem bygden »lør, Eidsvold og Nes samt mod Nes og Urskog multemyrer. rne sælges dels til bygdefolk og dels til Kristiania. . Nordre Odalen sankes ogsaa en del multer, men omtrent alt tes af bygdens folk i husholdningen. Z Vinger sælges meget lidet multer. Z Eidskogen er der multemyrer, særlig i skogene til Snesbøl eldskogen, og derfra sælges en hel del. Z Solør er der multemyrer i Brandval, Grue og Aasnes fin- r, og der sælges en del. Ogsaa fra Hof sælges multer. Z Vaaler er der flere større og mindre multemyrer, særlig til- i Blaaengmarken vestenfor Glommen og i Risbergs— og )ergsmarkerne østenfor Glommen. I den sidste tid efter lsprisernes stigning er det kun faa, som sanker multer til og de plukkede bær sælges omtrent udelukkende til inden-

boende folk til disses behov.

Fra Elverum foregaar heller ikke noget nævneværdigt Salg ulter.