Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/277

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

266 HE1)1—:MABk1—:NS AMT. I Tryss“il sælges der en hel del gode 1nulter, men de slaar ofte feil, og i den senere tid har der sjelden været rigtig gode multeaar. Multemyrerne udnyttes ingenlunde i den grad, som de kunde. Fra .—lamot og Yfre R(w(lalPn samles ikke multer til salg. I Or-ro .Ö)1’I)fY(lZ(’)l er der paa begge sider af dalføret (Øst— og Vest-Kjølen) adskillige multemyrer, men det er en sjeldenhed, at det er «multeaar», da der som oftest indtræder stride regnskurer — tordenbyger — i blomstringstiden, saa «blymen» bliver øde- lagt. Der sælges ikke noget udenfor bygde11. Multemyrer er der i Sfor-Eli:edalen oppe i lierne og inde paa kjølerne, og i multeaar sælges der herfra betydelige mængder. Der er multemyrer i L“il(e-Elvedalen, men ofte misIykkes multe- høsten. I de aar, da der bliver multer, sankes disse, og en del sælges da, men det meste benyttes indenbygds Multer sælges fra Sollie1z. naar der bliver 11ogen, men dette er ikke hvert aar. — Enkelte aar bliver der i ’I’11“.s-et en del multer, men forholdsvis lidet samles og sælges Muligens er aar-sagen den, at multehøsten falder ind i slaatonnetiden, da folk ikke kan afse den fornødne tid til bærsankning. — I huset er der faa Il’lllllÎ18II’lyI’Gl’, men i Ix’1Pik1:(W er der mange, tildels ikke saa ganske smaa Det er dog sjelden, at multerne 1ll0(lI]PS. Uveir eller frost ødelægger blomster eller kart. I det sidste fjerdedels aarhundrede er i11dtruffet 3 heldige aar. I disse er der solgt en del multer og mnltegrød. Inset ligger lavere, og skogen værner. Multeaar indtræffer oftere der. I gode multeaar kan der paa myrerne være saa t-æt med bær, at hele 1nyren er rød. l)e, som samler, plukker dels for egen reg- ning, dels sælger de til opkjøbere, dels er de leiede. Under gunstige forhold kan de plukke 4O liter om dagen, naar de be- gynder tidlig om morgenen og fortsætter til om kvælden. Natten tilbringer plukkerne dels i det fri, dels i stenhytter eller sætre, om saadanne findes. Multer er vanskelige at konservere. Multerne kan holde sig i to aar, hvis de bringes lige fra myren over paa lagerkjørelerne paa boden og nedlægges uden sukker; men ved hjælp af en om- vendt underskaal maa saften bringes til at staa over bærene. derpaa tilsættes lidt kognak og en talgklu(l haves over. Naar lager- kjørelet først er aabnet, ødelægges multerne hurtig. .—lmIr11 —C—ilde bær end multer samles vistnok, men ikke al- mindelig i mængde til Salg Dog er der bygden hvor der siges at lll(lSfl11]l0S bær for l0—2000() kroner om aaret af kvinder, børn og gamle folk. Tytteba-r se11des om høsten fra alle stationer i Østerdalen i