Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/271

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

260 I—IEDEMARKENS AMT. I svar paa en officiel forespørgsel i l743 heder det fra Nes paa Hedemarken, —at der i haverne fandtes kirsebær, æbler, rips og stikkelsbær, men ikke til overflødighed Men forøvrigt om- tales ikke frugttræer, eller det he(ler, som fra Ringsaker, at der ingen slags træfrugter findes. Nogle ripstræe“r ser man vel i en og anden urtehave, heder det fra Hedemarken og Østerdalen, og fra Solør heder det, at der er ingen træfrugter til nogen særdeles nytte eller betydning Æbler og kirsebær dyrkedes i midten af det l8(le aarhundrede især i Nes og Stange, og paa Helgeøen lagde de da megen vind paa havevæksters dyrkning. ’ Fra Slutningen af det l8de aarhundrede og begyndelsen af det 19de er der fra gaarden Aak(?r i Vang opbevaret dagbøger, førte af medlemmer af familien Todderud, af hvilke dagbøger det kan sees, at der paa den tid —fandt et ret betydeligt have- br11g sted paa gaarden. Ved tællingen i l90O var der følgende antal jÖ’llg“)’((’(’)’ i an1tet (heri ikke medregnet busktræer som rips og stikkelsbær): Hedemarken .... 54 871 stkr. Vinger og Odalen . . 8 l49 » SOlØI’ ...... Ö 5l9 )) Søndre Østerdalen . . 1 242 » Nordre Østerdalen . . 65 » Amtet ...... 69 Fl-l6 stkr. Hvor stort udbyttet af frugtavlen er i Hedemarkens amt, er vanskeligt at angive, og udbyttet er overmaade variabelt, efter- som det er gode frugtaar eller ei. Mange af frugttræerne i amtet er unge træer, der kun bærer nogle faa æbler. Gjennem- snitlig tør vel udbyttet ikke sættes høiere end til 6 kg. æbler pr. træ, hvilket svarer til 40 æbler af middels størrelse, vægtig 15O gram pr. æble. Nu kan det Sy11eS, at 6 kg. pr. træ er lavt regnet. thi der er træer-, som bærer to hektoliter eller l30 kg. pr. træ, sva- rende til over 80() æbler, men saa er der endnu flere, som kun bærer nogle faa æbler. Hvis denne forudsætning nogenlunde er rigtig, saa skulde det samlede udbytte af frugtavlen, der væsentlig er æbler, være ca. 420000 kg., hvoraf 360 0OO kg. falder paa Hedemarken fog- deri alene. Dette svarer, efter en vægt af 52 kg. pr. hl., til ca. 8000 hI., hvoraf 7000 kl. falder paa Hedemarken fogderi. Sættes værdien til 9 kr. pr. hl. paa hjemstedet, skulde dette give et