Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/269

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

258 HE[)EMARKENS:m‘r. Om beliggenheden af de strækninger, Som er eller antages at være dyrkbare, er der endel oplysninger i specialbeskrive1sen af herrederne. LandbrugsSk0le og f0reninger. Ved reso1ution af 26de februar 1847 blev gaarden c]G)l-S’bP“7’g solgt til amtskommunen for kr. 24 0O0 for at bruges som landbrugsskole. F. G. Nor-strøm var Jønsberg landl)rugsskoles første bestyrer. Den i 1847 oprettede la-ndbrugsskole paa Jønsberg i Rome- dal var en af de mest anseede af den tids landbrugsskoler. Den blev nedlagt i 187O, men allerede aaret efter blev en ny skole op- rettet, der efter nogen senere omordning fremdeles er i virksomhed L(m(lbrugsskol(1n paa Jønsberg blev i 1895 udvidet, idet ny skolebygning og ny bestyrerbolig samt stabbur, meieri og brygger- husbygning er opført. “ Amtet har et lam(lhu-S—koldnli“gssPlskaWb og landbrugsforeninger, der virker ved afholdelse af ungheStesk11er, okseskuer, kvæg— og svineudstillinger, bidrag til fjøsskuer, leie af fjeldhavnegang for unghingste, forsøgsdyrkning med nye potetsorter, engdyrknings- forsøg o. S. v. ]’Y6’(Z(’)ll(H’k6’W)J tfogd(“ris lam7br:1g.3for(Wing havde 1ste januar 1900 226 medlemmer. Vinger og ()(Yalm IfO(j(Z6)’í-G l(lIl(ZZ1—)’Ilg-SZfO‘l’(’)ll“Ilg havde i ]899 97 me(lle1nmer. “ S(d)l(Z“)’(’ ()stc1r(lalen “fOg(Z(?)’iS laadbrug-îf()rening havde i 1899 l05 me(llemmer. Og endelig er der Nordre øSt(?)’(Z(IZ6’)I jbg(Zerêis Z(I)l(Zb7”ltg8f()I’(’7lí)Jg. I 1895 var i amtet i virksomhed 9 frørenserier, med en samlet produkt1ion af 81 OOO kg. frø, hvoraf i Hedemarken fogderi 7 med en produktion af 77 OO0 kg. frø. Der er 3 amtsagronomer, en for Hedemarken, en for Vinger og Odalen og en for Østerda1len, derhos er der en amtsskogmester. Landhusholdningsselskabet bi(lrager til heste-avlssætre, frøkontrol- Stationen paa Hamar, til havebrugskurser, h1lSll0ldDlllgSSl(0le o. s. v. Der er adskillige kvægavlsfore11i11ger, landboforeninger, en have- brugsforening, melkekontrolforeninger o. s. v. i amtet. F1“I1g1fiVl. I en gammel beskrivelse fra det l6de aarhundrede «Om Hammer och Hammer kiøbstadtZ bygning» omtales frugtff avl og havedyrkning som særdeles betydelig paa det gamle Hamar. Dette skrift, der antagelig er forfattet l553 af Lars Hu1nmer. kannik i Oslo, maler imidlertid, som andetsteds omtalt, alt, Som vedkommer Hamar med altfor herlige farver, og meget, som der fortælles om stedets storhed og herlighed, er opdigtet eller overdreven Imidlertid hi(lsættes her lidt om det, som be- rettes om frugtavl.