Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/268

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

JORDBRUG. 257 I Nordre Østerdalen er i Øvre Rendalen megen dyrkbar jord, og heri-edsstyrelsen der udtaler, at der er mere dyrkbar jord, end der nu er dyrket Det er myr-, sand— og noget muldjord. Ytre Bendalen angiver 5—1O O00 maa1, som med fordel kan opdyrkes i hoveddalføret, hvis Lomnessjøen kan sænkes mindst 0.63 m. Jordsmonnet er myrjord, muldjord og sandjord. Lille-Elve(lalen, Tøn“S—et og Tolgen angiver alle megen jord, som med fordel kan “opdyrkes, mu1d, ler— og sandjord i Lille-Elvedalen, i Tolgen lidet muldjord, nogen ler, mest grusho1dig jord og grov og fin sand; Tønset kalder det store strækninger, som antages at kunne dyrkes med ikke ubetydelig forde1; mest lerholdig jor(l, endel myr, noget sand og grus. Kuikae angiver ikke ubetydeligt sand— og muldjord, tildels lidt myr. Sollien har dyrkbar jord af ikke saa liden udstrækning, men herredets beliggenhed gjør, at jorden giver lidet udbytte; det er ler (kvabb), sand og lidt muldjord. Vær-d&ien af I maal jord er i regelen af herredsstyre1serne an- givet større end omkostningerne ved opdyrkningen. Undtagelser danner Hof og Eidskogen, hvor omkostningerne ved rydning af et maal er angivet høiere end værdien. I Hof angives saaledes værdien af l maal dyrket jord til kr. 45.00 og omkostninger ved rydningen til kr. 50.00 til kr. 100.00, i Eidskogen er de tilsvarende tal kr. 40.00 for 1 maal og rydning kr. 40.00 til kr. 60.00. Saavel i Hede- marken som i Vinger og Odalen og i Solør er der ikke stor forskjel paa værdien af 1 maal jord og omkostningerne ved opdyrkningen. Omkostningerne ved rydningen af I maal er i mange herreder ikke synderlig mindre end værdien af 1 maa1, og efter gjennem- snitstallene i Hedemarken, Vinger og Odalen samt Solør skulde rydning af jord i det hele være et lidet indbringende arbeide, som disse tal viser. Vær-dlen af I maal OmkOstningerne jord. ved rydningen v af I maa1. Kr. Kr. Hedemarken fogderi 76.4O 74.30 Vinger og Odalen 48.8() 45.6() Solør .... 60.1O 55.00 Søndre Østerdalen 71.3O 58.8O Nordre Østerdalen 72.5O 52.5O Antallet af maal dyrket jord udgjør pr. indi-vid. Antal maal pr 111a1V1a. Hedemarken fogderi . 4.40 Nordre Østerdalen . 4.8O Søndre Østerdalen . 2.10 Solør ..... . 4.9O Vinger og Oda1en. 17 — Hedemarkens amt . 5.3O