Hopp til innhold

Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/234

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

JORDBRUG. 223 stryger man dem over med en Harefod. De pløjes ilde, harves værre, til Fordeel for Ukrudet. Allermest har den skadelige Væxt Land-Havre (avena .fafua) ligesom og det ikke mindre fordærve- lige Ukrud Qveku, ɔ: Qvik-Taa, Qvik-Græs (TritiCum repens) faaet et saa stort og voldsomt Her1—edø1nme, saa at der udfordres baade Tids og Kræfters Anvendelse for at kunne udrydde disse skade]ige Væxter.» &:(Til megen Skade for Korn-Avlingen Vvar,» siger Smith videre, «Hestenes og de andre Kreatures ubehindrede Gnaven paa vore Jorder baade Høst og Vaar. At Høstbedet jo er mere skadeligt end gavnligt, nægter vel ingen god Landmand; men imod Vaar- bedet kan dette ikke engang komme i Betragtning. At lade Heste, Kjør, Geder og Faar i Skokketal omstreife indengjerdes, endog iblandt efter at Agrene ere tilsaaede og Engene grønne, er jo nær en afsindig Omgangsmaade med Jordebruget. Og — bør jeg ikke fortie Sandhed + saa maa jeg berette, at denne er en herskende Vane her i Sognet, i det mindste i Hjembygden, hvor alle Gaarde ligge næsten sammenklyngede, noget nær ligesom- Bondebyerne i Da-nnemark. Intet Gjerde adskiller den ene Gaard fra den anden. Der holdes kun en fælles Udgaard, hvorved disse mange smaa Gaardeparter, eller dette eene store .lorde, indelukkes fra Udmarken og Skoven. Man forestille sig nu en St-Wrm af et Snees Heste, nogle Snese Kjør, og Faar og Geder i Hundrede Tal at tumle sig hen over Ager— og Engelandet midt i Plovtiden, ja iblandt efter at Ploven er lagt; hvorledes alt dette Fæ afgnaver, ja ofte med Rod oprykker de smaa frem- tittende yndige Planter; de nylig opmuldede Agre før haarde og seje nok af Qveku-Rødder og a-ndet fremspirende Ukrud — hvor- ledes de blive nu saa haarde, ligesom Plov og Harv ikke havde faret over dem.» F ør 185O—6O var ordnet sædskifte ikke almindeligt i nogen del af landet. Imidlerti(l. omtaler Pram i sin reise i 1804, hvad han kalder en rotation af jordbruget paa Hedemarken, idet han siger: «Jorder, som ved forsømt Pleje eller fordi de ligge for langt afsides, ei oplives tidt nok ved vexlende Sæd eller Gjødsling, gjengive her alligevel ofte den Sæd, som betroes den, nogenlunde i en Rad af hele 14 Aar. Den almindelige Rotation er: 1ste Aar. Bark. Gjøds1ing. 2det — Byg, tildeels og Hvede. -dje —— Byg. 4de-5te —— Blandkorn. 6te — Erter, meest graae; Stubber nedpløjes om Høsten. 7de — Byg.