Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/235

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

224 W HE1)EMAHKENS A1æ1T. 8de-—9deAar Blandkorn. 1Ode — Vinterrug, som efter gjentagen Pløining saaes i AuguSt. 1lte — Byg eller Hør, som voxer vel endnu efter Rugen. 12te-13de-— Blandkorn, endelig 14de —G Havre. Denne følges dog ei anderledes, end at man, hvor man kan, og hvor man anseer det fornødent, gjødsler oftere, og forlader følgelig denne Sædfølge. Hvad end kyndige og erfarne Landmænd maatte have mod denne at indvende, saa giver dog Hveden 8, Rugen 10, Bland- kornet 8—6, Bygget 6, Erterne 4 Fold, saa almindeligen, at dette ansees som den sædvanlige Afgrøde, da man meget ofte gjør endnu rigere Høst. Men ogsaa, for det at kunne, gjennem- pløjer man Jorden til hvert Slags Udsæd tre, vel og jire Gange, dog kun med Ahlen, det her almindelige I’løjeredskab; den egent- lige Plov bruges kun til at optage før udyrket eller dog græs- bunden Mark.» D Det heder fra Solør allerede i aarene 1831—35, at man der forsøgte med vekSelbrug, men nogen sikker oplysning om dette vekselbrug har man ikke, og det har neppe været synderlig udbredt eller almindeligt. Paa Hedemarken forsøgte jordbrugerne i aarene l836—40 at indføre det solørske vekselbrug, men fandt det ikke passende for Hedemarken, og nogle mente, at vekselbrug aldrig kunde blive indført paa Hedemarkens ’stenfulde jord. Noget fuldt vekselbrug har dette neppe været, men vel en byt- ning af planter. Forsøgene var vistnok uvisse og famlende. Det gamle hedemarkske kornbrug havde paa 9 a 10 aars omløb 7 a 8 kornav1inger og et aar gjødslet og et aar ugjøds1et brak, under hvilken jorden vel blev underkastet en slags arbeid- ning, men denne var temmelig ufuldkommen. Paa steder, hvor poteten kom ind i bruget og tildels paa mindre rig jord, var sædskiftet undertiden 1ste aaret brak, med eller uden gjødsel, eftersom jordens tilstand maatte ti1lade, 2det aar rug, 3dje og 4de blandkorn, 5te poteter med gjødsel, 6te og 7de blandkorn, 8de erter eller vikker, 9de byg eller b1andkorn, 1Ode blandkorn, eller paa 1O aar 9 avlinger af de mest tærende planter. I)ette brug, der stiller store fordringer, kunde paa Hede- marken drives, fordi der er en af naturen rig jordbund, og fordi avling paa de naturlige enge gav et tilskud af gjødsel. Da dyrkningen af eng kom i brug-„ lik engen en plads i omløbet, og da blev følgende Sædrække tildels almindelig: 1ste aar gjødslet brak, 2det— vintersæd (Ärug§, 3dje og 4de timothei og klover, 5te byg, tit-e po1eter med gje(lsel, 7de byg, 8de erter og 9de blan(lkorn. Dette brug var noget skaansom1nere, da der