Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/210

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vAsnnAG. 199 Foruden broen for hovedveien er der mange for gaar(lveie. Den har fast bund og kan vades undtagen i flomtiden. S—e:artelven. og ]i’okoaam. Z?()k()(l(l(’)l kommer fra tjerne11e og myrene paa grændsen mellem Løiten og Romedal herreder, paa syd og Vestsiden af 2Vybuaas(w. Herfra løber den under navn af Skarb(ɔ)—gl1(ekZc-en nordlig paa Vestsiden af I—[ag()knapp1?“, danner østfor gaardene Dalen og Hagen Hage(jernef, optager fra øst Lille I1’okoa(1(‘n og Z1((’kZi’(’Il fra Tofb(—rg(1f og fra vest et par smaabække. Sydøst for ]1’()k()8kO(j(’Il i nogle myrer bøier den mod vest og danner Litfe Roko.gjøen og ]1’ok().Sjø (2()O m. o. l1.). Fra vestenden af denne sjø gaar den videre mod vest, optager Sagaaen, og faar nu navn af Svartelrm; denne gaar mellem lave, myrede bredder-, til den ved Byengen kommer ind i Rome- dal herred. Rokoaaen er i Løiten lO—12 m. og1S’1—m-t()læ-m fra 15—-2ð m. bred og kun paa enkelte steder dyb. Den driver adskillige sag- og møllebrug, og der er aargangsvand; over den fører flere broer, som ved Aadalen og straks nedenfor Rokosjøen. “ — ÍTilløb er fra syd: ]5§jørYzb(ekkPn, der kommer fra þxf)’(’(jC)’ll(’]l(’ nordfor Gjeit- holmSjøen, løber nordlig forbi gaarden R(Pf.“ken og falder i Roko- sjøen. Sagc1lve1a kommer fra (åjm“fl1()l1n.sjøe)a, gaar nordvestlig mellem bjergfulde bredder, men uden betydeligt fald paa gI’æ11(lS8I1 mel- lem Løiten og Romedal fra Gjeitho1msjøen til Bronstadsagen. Her gaar den helt ind i Løiten med ringe fald forbi ]1’øm?ingen og falder i Rokoaaen kort nedenfor Rokosjøen. Den driver et par sag- og møllebrug, og over den fører 3 broer, nemlig ved ])(m:mm (294 m. o. h.), Bremsfa(lsagm (239 m. o. h.) og Rø“11ingen. Svartelven optager nær ..*I(l(Z(lZS brug et tilløb fra syd. Fra nord er tilløb til Rokoaaen eller SvarteIven H(u-(—rJ1(Pkke“, der kommer fra myrerne paa nordvestsiden af Ven.s-(et(1rl(jergef, gaar sydøstlig og danner .lIos:jøen, gaar i syd og falder ud i østenden af .R()kO8jø6’Il; over den fører to broer. P S(lIl(ZZ)(Bkk(“lt kommer fra nord og falder i Rokosjøen ved gaar- den Sandbækken. Tangnesbækken (Trømnesb(Pkkm) kommer fra myrer, gaar mellem flade, myrede bredder mod syd til Trømm1s. bøier her mod sydvest og falder i Sl’(l]’f(’ZI’(?7l ved Kleppekv(‘rn(1n; den er ca. 3 m. bred. Furu kommer fra nordsiden af S1.P(mþel(l, gaar sydøstlig til Gryllings(etrene, hvor den fra nordøst optager Bj(1rnb(ekken. Den fortsætter med temmelig stærkt fald mod syd, optager ved Gref- ten fra vest .—1akvisla fra n1yrstrækningen sydvest for Hestþeld. Furu kommer ned i Løitens fladland, gaar med ringe fald