Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/21

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

lO HEI)EMARKI—ZNS AMT. embede, Hamar politimesterembede og Glomm“endalen politimester- (1mbede. Romerike og Vinger politimeSterembede indbefatter: Øvre og Nedre Romerike, Vinger og 0dalen, Kongsvinger Hamar politimesterembede indbefatter: Hamar, Hedemarken idet tidligere Hedemarken fogderi). Glommendalen politimesterembede indbefatter: Solør, Søndre og Nordre Østerdalen. Hamar byfogedembede ophæves. Af Hedemarkens amt hører til østre —9O)l(Z(3)(Z)—(8Z(Z.8k6’ bov-gdistrikt: Hedemarken, Vinger og Odalen samt So1ør, til t)’OYldh-]“(’lIl-—9k6 berg- 1li.str-ikt.“ Søndre og Nordre Østerdalen L(eged-istrikter i Hedemarkens amt: Hedemarken Z(Eg8(fl.St’I’l“kt, 2688,24 km.2 med 45 855 indbyg- gere, indbefatter Ringsaker, Nes, Furnes, Vang, Løiten, Romedal og Stange herreder samt Hamar by.. Solør og ()(f(ll(’R l((1g(‘(lisf-rikt, 3492,38 km.2 med 32,3l9 ind- bygger-e, indbefatter Søndre Odalen, Nordre Odalen, Vinger, Eid- skogen, Brandval og Grue herreder samt Kongsvinger by. SOIZ[Z7i’(’ O—9f(’I’(](lZ(3Il l(1ege(listr:“kl, 3 O36,74 km.2 med 2O 264 ind- bygg-ere, indbefatter Hof, Aasnes, Vaaler og Elverum herreder. Trys.s-it læge(l-istrikt, 3 759,54 km.2 med ti 432 indbyggere ind- befatter Tryssil, Øvre Engerdalen kapeldistrikt af Ytre Rendalen og l)revsjø kapeldistrikt af Øvre Rendalen herreder. RB)l(fGZ(’)l Z((’g(?(Zí-S“tT’I“kff, 7()O3,47 km.2 med lO188 indbyggere, indl)efatter Aamot, Stor-Elvedalen, Sollien, rest af Ytre Rendalen og rest af Øvre Rendalen herreder. Tønsæt l(eg(—distrikf, 6398,71 km.2 med 1(l35O indbyggere, ind- l)efatter Lille-Elvedalen, Tønset, Tolgen præstegjeld af Tolgen herred (reSten af Tolgen herred, del af Røros præStegjeld, hører til Røros lægedistrikt-*), Kvikne sogn af Kvikne herred (Inset hører til 0pdal 1ægedistrikt). Lægedistrikternes arealer er efter tallene i 189O. Den militære inddeling. He(lemarkens amt hører til Kristi- ania krigskommissariat. Til 2det udskrivningSdist-rikt, I?[(’(f()lIl-(li’k(’ll-S’ ,1(If(l(]“()Mi, 11ører af an1tet Vinger og Kong-svinger, EidSkogen, Søndre ()dalen, Nordre Odalen, Grue og Brandval, til 3dje udskriv- ningsdistrikt eller O—Sf(’)’(Z(I—Z(’ll.S’ b(1fa(jO)2 Tolgen, Kvikne, Lille-Elve- da-len, Tønset, Rendalen, Stor-ElVe(lalen, TrySsil, Aam0t, Elverum, Løiten, Vang og Furnes, Hamar, Stang-e, Romedal, Vaaler, Aasnes, Hof, til 4de udSkriVningsdiStrikt eller Ga((ib)“amIs(Ialms— bafa(jon hører Ringsaker og Nes. Jurisdil(tionsforar1drir1ger. Siden 1875 er følgende juris- (liktionsforandringer foretagne: