Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/22

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BELIGGENI—IED, 1NDDELING 0G GR‘—ENDSER. l1 Lov af 17de mai 1890 bestemmer, at S()ZZi(*)t præstegjeld henlægges fra Kristians amt til Hedema-rkens amt, og ved kgl. resol. af 18de Oktober 189O er det derefter bestemt, at Sollien prstegjeld og herred fra 1ste januar 1891 henlægges fra Kri- stians amt. Søndre Gudbrandsdalen fogderi, Mellem Gudbrands- dalen sorenskriveri, Ringebu thinglag, lensmandsdistrikt og læge- distrikt, — til Hedemarkens amt, Søndre Østerdalen fogderi og sorenskriveri, Stor-Elvedalen thinglag og lensmandsdistrikt Samt Rendalen lægedistrikt. Ved kgl. resol. af 6te november 1897 er i henhold til lov af 2lde juli 1894 Hamar byjogedem-bede ophævet, Hamar soren- skriveri inddraget og dets distrikt henlagt til Nordre Hedemarken Sorenskriveri Ved kgl. resol. af 3dje september 189O deltes Vang hBf“)’(:’(Z, thinglag og skoledistrikt (fra 1ste januar 1891) i Vang og Furnes hei-reder, tl1inglag og skoledistrikter, svarende til sognene af samme navn; gaardene Hovinø(legaard og Bjørndal-sengen over- gik samtidig fra Vang sogn og fattigdistrikt til Furnes sogn og fattigdistrikt, og omvendt fraskiltes Bjørgeø(legaard gaarden Bjørge i Furnes og “henlagdes til Vang sogn og fattigdistrikt. Ved kgl. resol. af 31te marts 1894 bestemtes, at Vang lens- mandsdistrikt skal deles i 2 lensmandsdistrikter Vang og FarH()s, svarende til herrederne af samme navn. Ved kgl. resol. af 1ste februar 1879 blev Odalen thinglag og lensmandsdistrikt fra 1ste januar 188O delt i 2 lensmands- diStrikter, Sømlre Odalen og Nordre ()dalen. Ved kgl. resol. af 1Ode februar l877 blev Vinger lensmandsbe- stilling, fra 1ste januar 188O, delt i 2, nemlig Vinger lensmands- bestilling og Ei(L9kog lensmandsbestilling. Ved kgl. resol. af 3Ote september 188O deltes Vinger thing- lag fra 1ste januar 1881 i 2 thinglag, nemlig Vinger og Eid- skOg, svarende til herrederne af samme navn. Ved kgl. resol. af 1Ode august 1881 beste1ntes, at der for distriktet Vestmarken opføres en kirke, og fra den tid denne er færdig og tages i brug, overgaar distriktet til et eget an- nekssogn Vestmarken. Denne kirke blev indviet den 24de Ok- tober 1883. Efter kgl. resol af 22de december 1880 er Hof og Grue thing- lag (fra 1f1 1881) delt i 5 thinglag: Vaaler, .4(Z.s-aas-, Hqf; Gram og .Braa(l-r:al, svarende til herrederne af samme navn. Ved kgl. resol. af 22de januar 1885 bestemtes, at Grue lensmandsdistrikt deles i 2de lensmandSdistrikter, G4)’ll(’ og ZåV“(lIl(Z— Cal, hvert omfattende herredet og thinglaget af samme navn. Delingen indtraadte fra 1ste januar l886. Ved kgl. resol. af 14de august 1884 er Fin-skogen kapeldist1—ikt