Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/174

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. 163 Fra syd .— Næringa eller Næringsaaen falder i søndre ende af Osen. Der har kun været leveret tømmer til den nederste del, som maa ansees sikker. Under navn af SøR(Z’)’6 Osa eller Stor ()sa forlader evasdraget Osen ved Valmen ved gaarden Brevik, gaar sydvestlig mel- lem steile bredder med stridt løb og flere fosser, Osfald den stør- ste, 25.5 m. høi, ca. 1.5 km. fra elvens udløb i Rena. Elven har et stærkt fald, nemlig ialt 203 m., elveleiet og bredderne er for det meste storstenede og paa flere steder er der større skjær. Dens længde er 17 km., og den er fra 40 til 60 m. bred. Den falder i Rena 10 km. ovenfor dennes udløb i Glommen og 23“6 m. o. h. v Paa de for flødningen vanskeligste steder er opført skaa- (1amme, paa høire bred findes 6, paa venstre 4; desuden er i Osfaldet en løftedam med skaadamme paa siderne for at hindre tømmeret i at sætte sig. Da faldet er “høit, har det før forbyg- ningen været forbundet med fare og udgifter at løse de tusender af ty1vter, som enkelte gange fæstede sig her, ligesom tømmeret under løsningen led betydelig skade, fordi man ofte var nødt til at bruge øksen. Efterat dammen er kommen i sin nuværende stand, er det kun under stærk tømmergang, at enkelte Stokke brækkes. Søndre ()sa optager fra nord: østre xEra, Vestre Æra og Deia. Fra syd: Lille Ulvaaen. østre xEra dannes af flere bække fra Raufjeldets øst— og sydside, der løber sammen ved Fjeldslisæteren i Aamot. Elven løber derpaa sydover og falder i 0sa ved Kjølsæter. Den er l2 km. lang. Enkelte aar har tømmeret ligget inde. Der er 3 atho1dsdamme. ’ . X Tømmeret leveres ved Fjelds1isæter og forresten langs hele vasdraget. Vestre xEra løber ud af nogle myrer paa østre side af Dei- fjeldet i Aamot og gaar sydlig ud i 0sa 3 km. ovenfor Ulvaa- pladsene. Den er 14 km. lang. Der flødes i omtrent 10 km. Tømmeret gaar sjelden ud det første aar. Der er en atholdsdam. Deia kommer fra De“i.sjøen (O.17 km.2) og er 9 km. lang. Lille Ul1:aam kommer fra nogle myrer paa Grasbækkjølen i Elverum, paa vestre side af Osen. Den løber vestlig ind i Aamot, bøier mod nord og falder i 0sa ca. 21Z2 km. oven- for dennes udløb i Rena. Den er omtrent l5 km. lang og flødes i 10 km. Den har to atholdsdamme, den øverste ved Tver- aaen og den anden ved Nysæteren. Flødningen maa regnes for sikker. Mærkestederne er: