Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/167

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

S 156 HI—Il)EMARKENS AMT. sjøen paa dens— østside. Flena gjennemløber .ZVVZ6Il-Ỳj(ICI2 (O.2 km.=‘), gaar gjennem ubeboet skog og fjeld og er god flødningselv. Dens 1ængde er 23 km., den optager: Søndre Rena, som gaar nordvestover gjennem Nordre (O.9 km.2) og S(mdr(1 I1’en.s7jø (1.93 km.2), heier mod sydvest og falder i Flere-a lidt før dennes udløb i;“)’I()rsjø(—)1. Dens længde er 23 km. I Flma-S vasdrag gaar meget tømmer-. For flødningen er an- bragt fire da.mme: I‘’l(än(lanm1en, lige i øst for gaarden Andraa. Vekse“sjødammen for V(1ks(Þn.S:jo(:n, hvorfra en liden bæk Strøm- mer ud i Flena et stykke nedenfor F lenda.mn1en. Vales.sýødammen, hvorfra ligeledes en liden bæk fører ud i Flena, samt R(‘na(lammen i Søndre Rena. lige ved dens udløb i Flena, omtrent l km. fra Storsjøen og ligeoverfor de saakaldte ZYY(„’I).f(IZd. Disse har tidligere været til hinder for flødningen, og trods minering og løftedamme forvolder de endel Vanskeligheden Tøm- merflødningen begynder 5 km. ovenfor F]endammen. Af tømn1ervæIter er: Størdalsvælten, paa østSiden, 1 km. fra Storsjøen, Storvæ1ten, 5 km. ovenfor og paa samme side. Akersvælten, 3 km. ovenfor og paa samme side, Kvernesvælten, lidt ovenfor og paa samme side, Flenvælten, l1 km. fra Stor-sjøen og paa østre side, Hagevælten og IlevoIdsvælten, begge lidt ovenfor og paa samme side, Vælten ved Nordlibækken, paa veStre side i Andraaskogen. I1’ma flyder ud af Storsjøen under navn af Sømlre Rena, løber sydlig og sydøstlig med jevn strøm og er farbar. Den har flade strandbredder undtagen paa vest-siden nærmest Storsjøen, hvor Skjærbjergene er temmelig steile; bredderne er ogsaa bratte paa begge sider i Hangedalen. Elvens bredde er fra 12()—l9O m.: dog har den ca. l.1 km. ovenfor gaarden 0ttershagen et trangt sted. kaldet —“];eb(—l hvor bre(lden kun er 1O—-20 1n., og paa begge bredder er fjeld. Efter at have forenet sig med Osa falder Rena i GIom1nen i øst for Aamot kirke, 2l1 m. o. h. I)ens længde fra Moen-.x;jø1—aa til udløbet er 36.4 km., og faldet i Søndre Rena er 41.7 m. ved almindelig vandstand. Den mellem Rena og Glommen udstik- kende jordtauge kaldes Nesvangen. Fra S(()T’—8j“(1(’It til ])esef har den i regelen en dybde (ved laveste vandstand) af 2,5—-23 m.. undtagen i strø1nmene, hvor dybden ved lavvand tildels kun er 1 a l.5 m. l)e større strømme paa denne Strækning er: