Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/157

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

146 HEI)EMARKENS A1s1T. bredde gaar op til 1.5 km. Under stor flom bliver paa strækningen fra Stor-Elvedalen kirke til Sy1—en det vide elveleie til en sjø. Undertiden forekommer isgang i Glommen. Isbrnddet be- gynder i almindelighed nedenfor Bark“alden, undertiden ogsaa længere oppe, og standser sjelden før i Stor-Elvedalen. Dersom den gaar saa langt ned som til kirken og standser der, bliver alle øer og hele dalbunden lige op til Sundfloen belagt med is og tømmer. Ne(lenfor Syren (ved Rasten jernbanestation og 25O m. o. h.) bliver dalbunden trangere, hvorfor der ved almindelig sommer- vandstand ingen større vanskeligheder er for tømmerflødningen, før man kommer til Hovdefossen, thi elven har som regel høie bredder og jevn strøm. Ved lavvand kommer derimod flere øer over vand, og da sætter tømmeret sig let fast paa disse. I I—Iovdefossen ophobes til enkelte tider en stor del tømmer, men dette er ikke vanskeligt at faa «udarbeidet». Fra Hovdefos indtil Renoset (211 m. o. h.) forgrener Glom- men sig mellem mange øer med en bredde af 250—3OO m.; og da der ved lavvand er meget g-rundt mellem flere af disse, for- drer «renholdelsen» stor a-gtpaagivenhed. Langs selve Glommen er ovenfor Atnosen ingen vælter af betydning Nedenfor er følgende vælter: St-ormælen paa østre side af Glommen og lige ovenfor Atnosen, Fjerdingsvælten, 3 km. søndenfor, paa østsiden, og derefter Stormælen og Bergervælterne paa samme side, Furuholmvælten paa østsiden, Brunsvælten paa vestsiden, de tre Veholmsvælter paa østsiden, Rønningsvælten paa Vestsiden og nordenfor Vestgaardsæteren, Nordre Bjøraavælte, ligesa-a paa vestsiden, men lidt sønden- for Vestgaardsæteren, Nordre Bjøraanesvælten paa østSiden og ligeoverfor Søndre Bjøraanesvælten paa samme side, men lidt længere syd. tre vælter paa Vestsiden og mellem Bjøraaerne, tre Løvlandsvælter paa østsiden og søndenfor Bjøraaneset, Kaarbækvælten lidt søndenfor og paa vestsiden, ViengVæltOn og Frøsvælten, ligesaa og paa østsiden, Høivælten paa Vestsiden er høi og steil, saa tømmeret kan l)eskadig(—S ved udrullingen. Det samme er ogsaa tilfældet med Sundvælten paa øst“siden, Frobergstadvæ1ten, ogsaa paa østsiden, Maanteigvælten, ligesaa og i nærheden af Tandfetten, 8undflovælten ved Sundfloen paa østside11 er høi og steiI, saa tøm1ner(1t kan besk:1diges ved 1ld1’ll1llHg(’H,