Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/155

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

144 HEI)Es1ABKENs AMT. S()Il(Z)’(’ Saafeb(Pkk(Wn og Mæla, som gjennemløber den 2.1 km.2 store .lI(el.sjø, gaar sydlig og forener sig med en fra vest kommende elv, hvorefter det samlede vasdrag fortsætter sydlig i mange bugtninger til nord for Fetsæter. Herfra heier vasdraget mod øst. Det optager en l2 km. lang bielv fra sydsiden af Me- høgda i Tønset, derpaa strømmer den sydøstlig, danner Mæl.s;jø (O.3 km.2) og flyder paa grændsen mellem ’I’ønset og Lille-Elvedalen indtil 1.5 km. fra udløbet i Egnunda. Efterat Egnunda har optaget det-te tilløb, strømmer den ret sydover, gjør en bøining mod øst, gjenoptage1— atter sin sydlige retning og falder ud i Folla ved gaarden Egnunden, l6 km. oven- for Follas udløb i Glomn1en. Omtrent 3.5 km. ovenfor udløbet danner elven en temmelig stor fos. Nedenfor denne er elven flødbar, men der er i regelen ikke meget tømmer til elven. Paa de to mærkesteder, Anm.—(Plte1a. og .lIul-1—(elf(m, hænder det, at tømmeret bliver beska(liget. Egnunda har en længde af 37 k.m.] Et par km. nedenfor Dølpladsen bøier Folla mod sydøst, hvilken retning den siden beholder lige til sammenløbet med Glommen. Paa de nederste hi km. optager Folla to vasdrag fra vest, Hosta og S“lna. ZHo.s-ta kommer fra I—Io.C:t.sg“ø (0.7 km.—“i stor) paa sydskraanin- gen af Jorsvola. Herfra gaar elven gjennem Hostdalen nord- vestlig og falder ud i Folla 8 km. ovenfor Glommen. .8’ølna er et betydeligt bivasdrag med en længde af 42 km. Sølna udspringer paa østhæl(lingen af —S’kars-jt)“(‘l(l og strøm- mer først sydøstlig under navn af Skjelaaen. Derpaa bøier den mod nordvest og gjennemstrømmer Holmesjøen &O.Ö4 km.“’?), Bred- .x;jø(—n (O.:34 km.=—’) og I—’(1.vt)—P 1Stil0“(Þrn (O.7Ö km.=’), hvorpaa den først gaar østlig, senere nordlig og modtager et lidet tilløb fra .l1jm:atn og Straa.x;jøen, bøier derpaa mod nordøst, og beholder denne ret- ning til sit udløb. Nedenfor Straasjøens afløb kaldes vasdraget Stor Søl“a, og efter at have optaget LiZlc? Søl1ea fra Sølen.sjøm (1.0å km.2) kaldes vas(lraget Sølna. Elven løber jevnt mellem myr- lændte bredder, dels mellem høie grusegge. lige til den 3 km. ovenfor udløbet i Folla paa et par steder indsnævres i et trangt og dybt leie mellem bratte berghamre. Disse gjuv kaldes i al- mindelighed Solenha)m-ene, og elven har her vil(lt, fossende løb. Flomvandet har i tidernes løb udvidet elveprofilet og udgravet store jettegryder i lerglimmerskiferen. Umiddelbart nedenfor de nederste af Sølenhamrene laa den nu nedlagte Loc?i.v(1 hytte, som tilhørte Røros kobberværk. Der er i sin tid forsøgt at fløde tømmer forbi Hamrene, men flødningen var meget besværlig Folk maatte fires ned og hænge