Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/146

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. 135 Den danner under sit løb mod nord TørpanOern, Ingelsruds;jø og Stangnessjø, fra hvis nordende den gaar i nord og falder i Bø1;jaa ved Børgerud. Her kommer ogsaa et tilløb fra vest, fra Halmyrm og Tobøl- Om-nene. Ved Børgerud bøier Børjaa, under navn af Reppeshusaaen mod øst og forener sig straks søndenfor Hesbølsjø med Vrangsaaen. Børjaaen er 5—7 m. bred og lader sig vade, hvor den løber mellem klipper og har stenet bund, men fra Aal-sjø og til den forener sig med Vrangsaa er den meget dyb med myret bund. Hov-n]xjølaa og Stangnesaa er ca. 4 m. brede. Langjbselvm kommer fra myrene syd for Digersjø, løber mod syd og danner Søndre Øjzmgensjø, 20O m. o. h., hvorefter den med sydvestligt løb forener sig med Vrangsaa ved Grasmo, søndre Den er ca. 5 m. bred og har for det meste sandbund. Nesaaen (“Veksaaen) kommer paa Vestsiden af ÂÏI[f.j(3ld8f, hvorfra flere bække løber mod syd og forener sig ved og søndenfor K.je-rstad- Sælen Herfra gaar aaen i syd ud iNessjøens nordvestende, løber ved I—Ioltet ud af den i sydlig retning og overskjærer rigsgrænd- sen noget øst for grændserøs nr. 67, hvorefter den nordvest for Emterud i Eda sogn forener sig med Vrangsaa. .Billingensg“øernes vasdrag kommer fra HolsæterUem, hvorfra det løber mod sydøst og danner indtil Nordre Billing()nen grændsen mod Vinger. Den forlader denne med sydligt løb, danner Søm]re B—illingen og Find-S—rud(jern og gaar ved grændserøs nr. 69 ind i Sverige. Den driver nogle sagbrug og er enkelte steder dyb. Sk;jærvangen.sjøens vasd-rag kommer fra grændsen mellem Nes og søndre 0dalen, hvorfra det løber i sydlig retning og danner flere sjøer. Fra Mangen-syøens søndre ende, af hvilken den sydøstlige del tilhører dette herred, løber vasdraget i sydøst, danner først et lidet tjern og derefter ()i.s;jø, fra hvis sydøstende vasdraget fort- sætter til udløbet i Skjærf-ange1z“s“jø ved Buviksæter, Fra Skjærvangens sydende løber vasdraget under navn af Bra(foselven gjennem Kraak.fos først mod syd og derefter mod øst gjennem Lille Fang-s:jø og Store Fang-sjø som har afløb sydover til V(*nern. B—raffoselven driver ved pladsen Fossen en mølle og en sag, og ligeledes ved Krog-fos. Tilløb til dette vasdrag er: Skaalaaen, der kommer ind fra Søndre Odalen under navn af Nestreiaaen, løber i syd og danner Store og Lille Børen. Fra den sidste sjøs sydende løber den lidt mere vestlig mellem temmelig steile bredder under navn af Skaalaam, danner Ha.fsjø, fra hvis sydvestende den fortsætter til M(mgen-sjø ved pladsen