Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/130

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VAs1)RAG. 119 Ogsaa foran Isteren kan der sættes dam. Fra den sydligste bugt af Isteren rinder elven sydlig over store rullestene og anden aur. Paa Vestsiden hæver sig 2—3 m. op fra elven en furumo. [Isteren optager en større bielv, Sømaaen, som dannes af nogle bække paa sydsiden af Hummelj)eldet (1553 m. o. h.); den gaar først, under navn af Hola, sydlig gjennem Hodalen, saa gjennem Norder.s:jøen (0.92 km.Y), derpaa gjennem Drengen (O.5 km.2), saa gjennem Stikelen med StorsZjøen (4.238 km.2), hvorpaa den optager Galaaen (11 km. lang) fra BueOern fra nord. Hola bøier saa mod syd, ca. 1O km. nedenfor atter mod øst, optager fra nord (?h)er.sjøaaen fra HaakaaØern og falder ud i den 11 km. lange, l km. brede og 7.9 km.2 store Langsjø, der strækker sig sydøstlig; under navn af Sømaam fortsætter elven mod sydøst, udvider sig paa flere steder til «haaer», og falder ud i en nordlig bugt af Isteren. Længden af vasdraget er omtrent 5O km. Hola kan vades paa de fleste steder. Sømaaen, der er temmelig dyb, kan almindelig vades paa et par steder, f. eks. nordenfor gaarden Gjota. 0mkring den øverste del af vasdraget er frodige birkelier, først i den nederste del af dalen er nævneværdig furuskog. Tømmer er aldrig flødet ned gjennem Sømaaen.] . TI’ySSileIVeI1. Fra Isteren rinder vasdraget ud i et ca. 40O m. langt stryk med fald 1.6 m., hvilket fald, Iste)Zfossen, i regelen saavel under høi som lav vandstand kan befares nedover med baad. Opover maa baadene trækkes. Nedenfor Iste1—fossen faar elven henimod l km.s bredde og denne udvidelse, Haaen, staar ved et temmelig bredt stryk, Strøm- meu, med et fald paa O.37 m., i forbindelse med den 3 km. lange sjø Galte“, ogsaa kaldet Galtsjøm, 656 m. o. h. Galten er 2.5ë- 3 km. lang og indtil 1.5 km. bred, arealet udgjør 3.8 km.2 Sjøen er grund; største dybde er 4 m. Rundt de lave bredder er naaleskog. Granen, der langs T ryssilelven kun enkeltvis gaar til sydenden af Isteren, danner allerede ved Galten ganske frodig skog. Al skog rundt Galten hører til Renda1en nordre almenning og er nu Statens skog. Sjøen er meget fiskerig, idet der i den forholdsvis lille sjø aar om andet bliver fisket omkring 6OO kg. ørret og sik. Fra Galten sydover til grændsen mod Sverige gaar vasdraget som elv uden at danne sjø, naar undtages en 1.5 km. lang ud- videlse, Sen-s;jøen, 4 km. efterat det har naaet ind i Tryssil herred. Den øverste del af elven fra Galten paa en Strækning af lO km. benævnes Storelven eller Store F(emundsel1;en, og den del af elven, som gjennemstrømmer Tryssil, kaldes Tryssilelv(m. Ellers