Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/119

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

108 HE1)Ea1Am(ENS Amt I Østerdalen fogderi vurderedes ødelæggelsen saaledes for de forskjellige præstegjeld: EZI’8)’ll)It, hvor 23 gaarde og 2 pladse havde taget skade, 7 79O rdr. Krea-turbestanden var formin(lSket med 14 heste og 128 stykker kvæg. .—1amot, 3O gaarde og 5 pladse, 1408l rdr. Kreaturbestan- den formindsket med 19 heste, 16O storfæ og 24O smaafæ. Stor-Elc?e(laZen, l6 gaarde, 47 58O rdr. Kreaturbestanden for- mindsket med 56 heste, 435 storfæ og 691 S1lla8fæ. R(’II(ZGZ(i’I?, 21 gaarde, 2948 rdr. Kreaturbestanden formind- sket med 57e heste, 315 storfæ og 545 smaafæ. Tøies-et med annekser, 47 gaarde, 18819 rdr. Kreatnrbe- standen for1nindsket med 71 l1este, 405 st-orfæ og Sl61 smaafæ. I(vikm‘, 36 gaarde, 4031 rdr. Kreaturbestandeu formidSket med 27 heste, 194 storfæ og 359 smaafæ. Trys-s-il, 39 gaarde og pladse, l 353 rdr. I Solør og Odalen fogderi stillede forholdet sig saaledes for de forskjellige præstegjelds vedkommende: ()(l(lZ(’]l led ifølge vurde1—ingen skade for 8 706 rdr. fordelt paa 44 gaarde og 9 pladse. Kreaturl)esta-uden var formindsket med 228 stykker kvæg, og 24 af gaardene var dels al(leles, dels i høi grad odelagte ved opsamling af jordsmonnet og udraSninger. I Vf“(j(“l’ led 22 gaarde og 5 pladse skade for 6482 rdr.; 22 af gaardene var i større eller mindre grad ødela-gte og af kreaturerne omkom 222. I (I1“ue blev ska(len paa 8l gaarde og pladse anslaaet til 2O 4Ol rdr. Kreaturbestanden formindskedes med 539 stykker, og 23 af gaardene var helt eller delvis ødelagte. 1 H(gf var 4l gaarde skadelidte for 8675 rdr. Kreatnrernes antal formindskedes med 249, og 25 gaarde odelagdes helt eller delvis. l Hedemarken fogderi hidrørte ødelæggelserne fornemmelig fra Mjøsens oversvømmelse 29 i .ZV(’8, 29 i Ringsak(*r og 13 i Vang led henholdsvis skade for 784 rdr. 36 —3, 940 rdr. og 3 987 rdr., fornemmelig bestaaende i tab af avling og skigarder. Major .Ioa(—him We.s.sel, der boede paa Ne(lerkvern i Furnes, anslog sit tab af huse, inventarinm og avling til 300() rdr. Nedenfor følger beskrivelsen af de enkelte vasdrag, først af dem, som gaar over grændsen ind i Sverige, derefter følger Glommen og dens mange tilløb og endelig 0rkla. [Bielve er sat i klammer.] Tilløb til øster-Dalelfv. Øster-Dalelfv faar tilløb fra Norge, idet den sjø, hvorfra den kommer, V(m.sjø, ligger paa grændsen i Tolgen. [(?l’l1l’(’Z.§:jO(’I), der ligeledes ligger paa grændsen i Tolgen, op- tager fra vest G)’Mt’(’Z(l(lt’Il, der kommer fra egnen omkring Elgaa-