Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/115

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

104 HEI)m1AHHENs Amt km. lang; dens største bredde er 15 km., men ofte ikke mere end 2 à 3 km. Mjøsen ligger i 12l meters høide over havet, og dens fladeindho1d er 359.4 km.2 Dens dybde er meget betydelig, paa enkelte steder over 45(l m. eller 829 m. under havets niveau. MjøSens største tilløb er Laagen, som kommer fra Lesjeskogs- C—atn, der ogsaa har afløb mod vest i R(IIl))l(l, som falder ud i Romsdalsfjord. Den gjennemstrømmer Gudbrandsdalen og falder ved Lillehammer ud i Mjøsen. Laagens nedslagsdistrikt har et fladeindhold af 12370 km.2 Blandt de fosser, som I‘aagen dan- ner, er Ha)y)(7bs og ]ïll)))t(”IZfO—S (’9 meters høidel. Laagens vigtigste tilløb er: ()tla, som har sine kilder paa en udligger af J ostedalSbræen i ringe afstand fra Geirangerfjord. 0tta gaar mod øst, optager flere smaa bræelve fra Jotunfjeldene og gjennemstrømmer V(1age::atn (længde: 40 km., fladeinhold:“ 27.2 km.=’) i 3ð1 meter-s høide. 0tta har større vandmængde end hovedelven, og da den faar sin vandforsyning fra flere bræer, er dens farve grøn. Dens nedlagsdistrikt har et fladeindhold paa 4 060 km.2 .SZjo(1. der ogsaa kommer fra Jotunfjeldene, er afløb for de høitliggende vande Gj“(’I)(Z8 og B(’.9—9(’I’G,Il og nogle andre vande. Den tager ogsaa veien mod øst og falder ud i Laagen lidt sø11den- for 0tta. l’i“slra. den tredje store elv, som kommer fra Jotunheimen, gaar ligele(les’ mod øst. Den kommer fra Rygdin (fladeindhold: 45.8 km.2, dybde: 2l5 m., høide: 1062 m.), gjennemstrømmer Vinst11ir:)øI)z (fladeindhol(l: 28.1 km.2, høide: 1016 m.) og fortsæt- ter sit løb mod nordvest Foruden I‘aagen er der ogsaa andre mindre elve, som fal- der ud i Mjøsen, saaledes Ja-’—37l(1. som er afløb for MPsn(u;a1n, gaar mod vest, danner betydelige fosser og falder ud i Mjøsen ved Lillehammer. Mjøsens afløb Vormen er en meget betydelig elv. Ved Eids- vold, 9 km. fra udløbet, danner Vormen en liden fos, 1S’m1(lfossen, hvor der er opført en regulerende dæmning, med sluser. Fra det sted, hvor elven gaar gjennem slusen, til den forener sig med Glommen, er den farbar for smaabaade. Paa det sted, hvor Vormen og Glommen gaar sa1nmen, har Vormens nedslagsdistrikt et fladeindhold paa ]7313 km.2 og Glommens paa 1988O km.2 Før den forenes med Vormen, har Glommen karakteren af en fjeldelv med pludselige og heftige flomme, den er material- førende, og i flomtiden er dens vand gi-nmset. Dens fald er i almindelighed ikke meget Stort, den danner ikke store fosser, men man finder over hele dens løb lange stryk.