Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/114

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vASnHAG. 103 i den 40 km.=’ store sjø later-en, gaar i noget sydligere retning gjennem Tryssil og ind i Sverige Den optager Engera fra den 15.5 km.2 store Engeren, og Sølna fra den 2l.9 km.2 store Sølen-Sjø. Minimums vandføring paa grændsen er l8 m.3 i se- kundet. Dernæst optager den i Sverige Varaaen, som kommer fra Norge. Søndenfor Tryssilelven og dens tilløb er der nogle bielve til Glommen, som Flú9a, hvilke optager tilløb fra Sverige. Længer mod syd, i Solør, er der en del elve, som har afløb til Sverige, Saaledes Røg(le-naa og ROtfla, som i Sverige falder i sjøen Fryken, der har afløb til Venern. flIøkeren, Va-ral(lens og Vl’(lV2gS’6[“l)(.’7lɔS“ vasdrag i Vinger og Eidskog falder i Sverige ud i Glopfjord med afløb til Venern. Bueel:;ens og SIxýærvangensjøens vasdrag i Eidskog har afløb til Store Le og derfra til Venern. GlommPn, hvis løb med bielve inden amtet senere er nøiere omtalt, skal her for Oversigtens skyld først omtales med dens løb og bie1ve baade i og udenfor Hedemarkens amt. Glommen er 6OO km. lang og har i Norge et nedslagsdistrikt paa 41403 km.*, i Norge og Sverige tilsammen 4l823“ l(m.2 Dens kilder er endel smaasjøer paa høifjeldet nær vandskjellet mellem det nordlige og det sydlige Norge. Glommen gaar ud i den temmelig store sjø, .—l-m“sun(len (fladeindhold: 44.4 km.2, høide: 696 m.) og herfra tager den veien mod’syd gjennem Norges længste dal, Østerdalen, til den ved Kongsvinger bøier mod vest. I Østerdalen faar den flere betydelige tilløb. De vigtigste er: Folla, som kommer fra fjeldene i Dovre herred og fra vest mod øst strømmer gjennem Foldalen. A Rena, Glommens betydeligste tilløb, strømmer fra nord mod syd gjennem Rendalen, som er paral1el med hoveddalen. Den gaar gjennem Stol-sjø (fladeindhold: 51.2 km.2, høide: 257 m.), som er 36 km. 1ang, og som er meget dyb (indtil 301 m.), op- tager fra øst Osa fra Osen (fladeindhold: 47.1 km.2, længde: 28 km., høide: 439 m. og dybde: 109 m.). Rena har et ned- slagsdistrikt af 396O km.2 og en længde af 146 km. Flisa, hvis neds1agsdistrikt for en del ligger i Sverige, strøm- mer gjennem Solør i retning syd og sydvest ()sa, som kommer fra Stor.s;jøen i Odalen (fladeindho1d: 46.6 km.2, høide: 180 m.). 0se1vens fald er saa ubetydeligt, at vand- masserne fra Glommen i flomtiden gaar op iStorsjøen. Ved Nes paa Romerike forener Glommen sig med Vormen, der kommer fra ]lfiøsen. Mjøsen ligger i en af de bedst dyrkede dele af landet; den er 10O