Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/104

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

AARSTIDERNE OG VElRLIGET. 93 gandske borte, naar alle Marker ved den nordre Ende endnu ere hvide. Ligesaa om Efterhøsten falder heroppe Snee, naar der ude plejer at regne; ligesom naar det her oppe regner, saa plejer det at snee iFjeldet. Der blev f. Eks. pløjet den 19de Oktober 1782 i Dalby Præstegaard i Sverige, 8te Mil i Sør fra vor Kirke, og samme Dag skjulte Sneen oppe hos os alle vore Agre, og Tællen i Jorden var næsten 1Z4 Alen tyk. Den 6te November 1784, var Sneen ved indfaldende Tøevejr aldeles borte i Elverums Sogn, men her vare alle Marker hvide, omendskjøndt dette Tøevej r ogsaa rak os. Saa tidlig Kulden indfinder sig om Høsten, saa længe holder den og ved om Foraaret. Efter at Agrene ere tilsaaede, Kornet har begyndt at groe, og den sorte Muld saaledes er over- trækket med det dejligste grønne Tæppe, indfalder ofte en stræng Nattekulde i Junii maaned, og kaster de frempippende Spirer over Ende. Et par Gange, vil man mene, at Sæden — er den god — har Kræfter til at taale denne voldsomme Medhandling; men kommer den flere Gange, saa beskadiges Kornets Rødder, og Sæden uddøer. Den 1Ode Mai 1782 vare Agre og Enge, paa nogle faa Houger nær, ganske tildækkede med Snee. Samme Dags Morgen kjørtes Isen paa Trysild-Elv uden ringeste Fare. Den 17de Mai be- fandtes Tællen paa Ageren under Plovmaa1et at være 7 Qvart tyk. Morgenen den 22de Mai var Isen paa Vandet Var Tomme tyk. Den 23de Mai kom 2 Karle hidrendende paa Skier. Over alle Bjerge, Aaser og Myre havde de haft et fuldkomment Skieføre, og Sneen laae oppe i Højderne overalt saa tyk, at den kunde række en Karl op under Armen. Nede i Dalen var den dog næsten borte. Den 24de Mai spændte man første Gang i dette Foraar Hest for Ploven. Den 29de Mai saaes Iis paa Vandet indtil kl. 8 he Formiddag. Den 2den Junii laa Sneen c“1:1c11111 meget høi oppe i Bjergene, og Fjeldsøerne vare bedækkede med lis. Den 4de Junii sneede det i Fjeldet. Samme Dags Aften kom en Dreng hidrendende paa Skier fra Oosen. Paa denne Vej er intet nøgent Fjeld at fare over, kun skovbegroede, men høje Bjerge og Myre. C Nede i Dalene var Birke-Træerne gandske nøgne for Blade den 8de Junii. Den 12te Junii kom en Mand hid til Sognet, som paa en Deel af Vejen havde betjent sig af Skier.» I Aamot gaar sneen oftest bort i slutningen af april, iStor- Elvedalen i regelen i sidste halvdel af april og første halvdel af mai og i Rendalen ligesaa, i Lille-Elvedalen fra midten af april og udover. Snestorme kan indtræffe i høiderne ogsaa i juli. I 188l I