Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/103

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

92 HEnEn1ABK1—:Ns im-r. For at komme efter nedbørens størrelse er i de sidste aar regnhøiden maalt paa et større antal Stationen og maalingerne for 19O0 findes i tabel IV b. Ma;(“i:m1m af nedbm-høide i et døgn er af betydning som aar- sag til pludselige skadelige flomme, og .fluktuafiom-rm— i de enkelte maaneder-S ]l((”1(1I’høl“(Y(? er ogsaa af stor teknisk betydning for dem, der skal udnytte elv-enes fald. Det vil sees af tabel VI, at den største nedbørhøide, iagtta- get i løbet af et døgn i amtet, er 67 millimeter, som er en regn- høide iagttaget paa Aasnes en septemberdag. Maximum af 1’Gg1ll1Øî(le i løbet af en maaned (tabel Vl er iagttaget paa Rasten i september og udgjør 225 111illimeter, medens der er maaneder for eksempel paa Tønset., da det ikke har reg- net overhovedet. Sm)m pleier at gaa bort i bygderne paa Hedemarken om- kring midten af april. Ved denne tid er der som regel kun igjen nogle striber af sne langs gjærder og veie, og ved april maaneds udgang er der som regel bar mark. I aaserne ligger der sne til først i mai. I Ringsaker pleier sneen gaa bort mellem l0de og 2Ode april, i sidste halvdel af april, og en uge senere i den nordligste del af bygden. I Odalen pleier sneen at gaa bort i april. I høiderne kan den ligge til langt ud i mai, endog til denne maaneds udgang. Det er et gammelt ord der i bygden, at «føret varer til paaske», enten paasken indtræffer sent eller tidlig. “ IV inger pleier sneen gaa borti april og i førstningen af mai. I Eidskogen gaar Sneen i første halvdel af april maaned, og ogsaa her siges føret at vare til paaske. — ISolør gaarsneen som regel bort i april maaned. Somme aar kan det hænde, at sneen gaar bort i sidste halvdel af marts. saa der allerede i begyndelsen af april er sneba-rt, men i sene aar gaar den i første halvdel af mai; oftest gaar sneen i sidste halvdel af april. Sneen pleier at gaa bort i bygden i Elverum i sidste ha-lv- del af april maane(l; men det hænder ogsaa undertide11, at sneen delvis bliver liggende til i midten af mai. Undtagelse er det, at sneen bliver liggende til de sidste dage i mai som iaarene 18(i7 og 1877. Sjøer og tjern var i disse aar kjørbare til 18de mai. I ’1’ryssil gaar sneen borti bygden som regel først i sidste halvdel af mai. I beskrivelsen af Tryssil præstegjeld af 1784 beretter .—l. (’. Smifh: «Ve(l den sondre Ende af Præstegjeldet er Sneen om Foraaret