Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/48

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Numedal og SandSvær fogderi. N ume betyder et bassin, hvori vandet løber ud og ind. Et saadant- bassin har man i Aaserum vand i Hedrum, der staar i forbindelse med Laagen. Ved flom strømmer Laagen ind i AaSerum vand, ellers strømmer- Aaserum vand ind i Laagen. Ross opstiller i sit 1eksikon den formodning, at denne del af Laagenda1en først har faaet navnet Numedal, og at navnet senere hen er overført til det hele dalstrøg. I ældre tid hedte- hele dalen Numedal. Navnet kan dog muligens ogsaa komme af naum, som betyder trang, altsaa den trange dal. Sandsvær blev i 1336 skrevet 1S‘andshverrfl, d. v. s. sandgrænden. Grændser, størrelse og udstrækning F0gde1—ie1; beg1—æt-a ses mod nord af HaIlingdalen; mod øst af Eggedal, Sigdal, Eker Fiskum og Hof i Jarlsberg; mod syd af Lardal, SIemdal og- Gjerpen; mod sydvest og vest af Saude, Hitterdal, Hovin, Tinn og- RauIand iTelemarken samt Ullensvang og Ulvik i Hardanger. Det omfatter hele Laagens vasdrag fra elvens indtrædelse i amtet vest for Bjørnæsfjorden paa Har-dangervidda til dens udtræ-— delse af amtet straks syd for Hvittingsfos. H Enkelte af de blandt Laagens bielve, der kommer fra nord og nordvest, har sit udspring og en væsentlig del af sit løb udenfor- fogderiets grænser. Saaledes har Heiren elv sit udspring i Hard- anger og Skurdalselven, Røangelven og Haldalselven sit udspring i Hallingdal Ogsaa J ondalselven, Kobberbergelven og Dalelvens vasdrag,. samtlige i Sandsvær, 11dspringer udenfor fogderiets grænse, nemlig i Telemarken. Alle Laagens øvrige bielve har enten sit udspring inden fogde-— riet eller nogle faa km. hinsides dets grænse. Der findes ogsaa en del elve, der har sit udspring i Numedalî og Sandsvær, .uagtet de ikke hører til Laagens vasdrag; men deres- antal er ikke stort. ’. N0dSIagSdiStI’ikter— Hvilken dominerende stilling Laagens vasdrag indtager i fogderiet fremgaar bedst af nedslagsdistrikternes- udstrækning Af fogderiets —— heri iberegnet Kongsbergs — hele flade- indhold udgjør Laagens nedslagsdistrikt 4 l21,4 km.2, de øvrige elves tilsammen 489,a km.2 Heraf falder 88,s km.2 paa Slemda1s-