Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/328

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Drammens by. 31 7 Værre var de klagemaal,i som bønderne i Lier og Eker noget senere førte over toldere og fogder for misbrug af embedsmyndighed. Disse gaar ud paa, at flere af dem„ naar hollandske og andre fremmede skibe kom ind paa havnen, drog ud og opkjøbte varer hos dem under «Kongelig Majestæts Navn» og endvidere ligeledes i «Kongelig Majestæts Navn» forbød dem at handle med bønderne. Ved en herredagsdom, som blev afsagt i Oslo 1578, blev der ogsaa under afsættelselStraf forbudt vedkommende funktionærer for eftertiden at lægge de fremmede skibe hindringer i veien for at handle med bøn- derne. Samme herredag paalagde tolder Peter Lauritsen at flytte til Tønsberg, hvor han efter opgivende havde borgerskab, og at der fra denne dag ikke skulde tilstedes ham «nogen Handel eller Vandel paa Egeråog Lier at bruge udi nogen Maade». Bønderne havde nemlig klaget over at han øvede «Forprang» i Drammen. Senere kom der gjentagne klager fra bønderne over, at kjøb- mænd iBragernes tillod sig at opbygge boder og drive handel, uagtet de ikke havde deres skibe liggende i havnen. Disse klager blev ogsaa taget tilfølge og saadant «Forprang» forbudt; men da bøn- derne ogsaa vilde formene Oslo borgerskab at opkjøbe eller udsælge trælast paa Bragernes til fremmede skippere, fik de ikke medhold, idet kong Fredrik II. under 25de mars 1587 udstedte en forordning, hvori der forklares, at det ingenlunde ved det føromhandlede —forbud havde været meningen at cville dermed have forment vore Under- saatter udi Oslo deres lovlige Handel og Vandel med Trælast og Dæler-, som de nødvendig maa tage udi deres Betaling for leverede Varer». «Vore Undersaatter i Oslo», slutter det aabne brev, «maa herefter saavelsom tilforn paa Eker og Lier ved Bragernes og anden- steds søge og bruge deres Handel og Vandel med Dæler og Trælast og udi andre Maader, saavidt deres Bys Privilegier dennem tillade og tilho1der, og som de have gjort til des af Arilds Tid». ’ Fra nu af skulde bladet vende sig aldeles til ugunst for Lier- og Ekersogningernes handelsnæring paa Bragernes. I aaret 1616 førtes der mellem borgerskabet i Oslo paa den ene side og bønderne af Lier, Eker og Bragernes en voldso1n strid om handelen med de hollændere og andre fremmede, som indfandt sig ved Bragernes, idet borgerskabet vilde formene bønderne dette kjøbmandskab som stridende mod Oslo bys privilegier. Ved aabent brev af 4de august 1616 resolverede4kong Kristian IV., «at det skal være forI10 Bønder af Lier, Eker og Bragernes frit fore udi fire Dage, og ikke længere, efterat Ho1lændere eller andre fremmede til dennem ere ankommen, at handle og kjøbslaa med dennem (dog at os og Kronen sker deraf tilbør1ig Rettighed); dog maa Bønderne under des Skin ikke ind- kjøbe nogen Vare og dennem siden til Forprang udsælge, Borgerne paa deres Næring og Bjering til Afbræk og Skade, men aleneste hver at kjøbe, hvis han til sit Hus’s Behov behøver. Og naar samme fire Dage er forbi, da skal ingen uden Borgerne alene af form vor Kjøbstad Oslo mue bruge nogen Kjøbmandskab eller Handel der sammesteds enten med samme fremmede, som did ere