Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/311

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

302 Buskeruds amt. Knivsfjeld er et meget hullet field. I en steil, næsten lodret ñeldside sydøst for den gamle trævarde paa fjeldets top er der saaledes tre huler, hvoraf den ene er utilgjængelig, men de to kan naaes. De er ikke mere end 6 a 7 m. dybe, men udmerker sig ved sin regelmæssige spidsbuede form. Naar man ser dem nedenfra. tager de sig 11d som lave, brede, spidsbuede vinduer. der fører ind i fjeldet. Lignende regelmæssige huller findes der ogsaa andre steder paa Knivsfjeld; saaledes findes der én. om ikke flere, paa den steile, næsten lodrette styrtning paa fjeldets sydside. Sundby, store (d. e. Sørgaardeu). Skyld 24,41.. Største brug 20,ol D Rødb-y, nordre og søndre (skreves i begyndelsen af det l6de aarhundred Raudeby, rimeligvis af raud, rød). Skyld 38,o2. Største brug 2l,2s. I I—593 to heigaarde Større strækninger af skogen paa kollerne vest for Rødby er herjet af skogbrand. Li1tvet. Skyld l9,o6. Største brug 9,46. Her ligger et meieri. Throndstad (i det ]4de aarhundred skreves det Throndastad, af mandsnavnet Thrond). Skyld 1Ö6,17. De tre største brug 69,åT, 52,s1 og 2O,16. “ ‘ Gaarden tilhørte i det 14de og begyndelsen af det 15de aarhundred den gamle norske familie Bolt. Eierne fulgte efter hverandre i følgende orden: Alf paa Throndstad, Thorgils paa Throndstad, Kolbjørn paa Thrond- stad, død før 1380, gift med Ulfhild Thorgautsdatter, Ogmund Berdorsøn Bolt, eier af Throndstad og Thom i Smaalenene, død omkring 1420 — han var farbroder til den Agmund Bolt, der gjorde Opstand omkring 1440 —, Haakon Bolt, død 1438. Hans datter, Gudrun til Throndstad. var gift først med Erik 0lafsøn Gyldenhorn og dernæst med hr. Einar Fluga. Søn af første egteskab var Olaf Eriksøn Gyldenhorn til Throndstad. der døde i 1490—aarene. Hans datter, Gudrun Olafsdatter Gyldenhorn. Solgte ende- lig gaarden til Peder Hansen Basse. eier af Sem, Fossesholm og andre godser paa Eker, død 1551. Efter ham fik sønnen, Hans Pedersen Basse, gaarden, hvorpaa eiendommen ved giftermaal gik over til Anders Clausen Huitfeldt og videre til dennes søn, Jacob Huitfeldt, gift med Elisabeth Gabrielsdatter Akeleie. Deres søn var befalingsmanden over Ide og Marker len, oberst Tønne Huitfeldt Han var kommandant paa Fredriksten under Haldens berømmelige forsvar i 1659 og 166O, da svenskerne efter en haardnakket beleiring i februar 1660 maatte trække sig tilbage over grænsen efter store tab. Tønne Huitfeldt var en ren kjæmpe. Han var over 6 fod og havde en tilsvarende førlighed. Hans søn var den berømte kommandør Iver Huitfeldt. der som chef for linjeskibet Dannebrog sprang i luften med dette i slaget Ved Kjøgebugt den 4de Oktober 1710. Hans søn, etatsraad Claus Huitfeldt, assessor i overhofretten, døde i 1749, og da dennes søn, løitnant Tønne Huitfeldt. var død i 1800, gik gaarden over til svogeren, justitsraad Blom i Drammen, som i 1807 solgte den til Ole Farup. Hermed tabte den sine adelige privilegier. Efter Ole Farups død deltes eiendommen mellem flere sønner. Hovedgaarden eies nu af sønne- sønnen. „ Tidligere har der gaaet en henved 3 km. lang allé, væsentlig af aspetrær, fra Liltvet til Throndstad; nu er omtrent halvparten af alléen nedhugget, og kun den sidste nærmest Throndstad beliggende del staar igjen. . Ramvik (af fug1enavnet Ravn), lille. Skyld .8,vs. Største brug 3,4å. „