Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/287

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

278 U ]3uskeruds amt. V Ogsaa Lier gik — som man ser —— noget, omend ikke meget, tilbage mellem 1801 og 1815. Siden den tid er det — som de fleste af vore kystherreder — gaaet jevnt fremad den hele tid indtil 1890. I de sidste 15 aar har fremskridtet været betydelig-t. Fabrik— og gr11bedrift m. V. I Lier. er der I jernstøberi med 9 arbeidere, l garveri med 4, I trævarefabrik med 43, 8 damp- sage med 285, 1 vandsag med 30 og I møllebrug med 3. “ Bjergverksdrift findes for tiden ikke i Lier. I midten af forrige aarhundred derimod var der et kobberverk, «Kongs Kobber- værk» kaldet, paa gaarden Sagvolden i nærheden af Gjel1ebæk. Det havde sine gruber dels paa de nærliggende gaarde Auvis og Ulvens grund, dels i Asker. Det blev i I761 nedlagt af mangel paa kul. Al omgivende skog eiedes nemlig af Bærums, Dikkemarks og Jarls- bergs verker. Paa en af grnberne. Anvigruben (kobber og vismuth), er der i den sidste tid atter paabegyndt forsøgsdrift, som dog endnu ikke har ført til noget afgjørende resultat. Længere mod vest er de saakaldte Buttedalsskjærp (kobber og vismutl1). Det er 4 skjærp, beliggende paa Buttedals og Hauge- ruds grund. De blev optaget i 188O og var i drift til 1884; da den blev indstillet. De holdes dog endnu under frist. En grube, Bøgruben, nordøst for Gjellebæk, har ogsaai forrige aarhundred været drevet paa bly. I Lier findes der meget kalksten, og ved Gjel1ebæk ovenfor Paradisbakkerne er der mar morbru d. De blev paabegyndt i 1744. Medens den ufuldførte Fredriks kirke i Kjøbenhavn var under op- førelse, arbeidede her daglig 8O å 100 mand. Senerehen er der kun nu og da brudt mest paa bestilling-. For 4 a 5 aar siden er man imidlertid begyndt at levere marmor til brug ved cellulosefabrikkerne. I Lier er der ikke mindre end 10 fællesn1eierier. De lig- ger spredt over det hele —herred. SkibSfart. —Lier eier 9 seilfartøier paa tilsammen 2,111 tone med 75 mands besætning. Af amtet8 St0rti11gSmænd har følgende været fra Lier: Foged Johan 0o1lett, der mødte paa rigsforsamlingen paa Eidsvold i 1814. Han blev senere amtmand og var som saadan repræsentant for amtet i 1818, 24 og 27, og paa det overordentlige Storthing i 18l4 Han var født paa Sjælland. Propritær Jørgen Martinus Dahll, der mødte paa stor- tinget i 1833. Han var født i Eidsberg Gaardbruger og kirkesanger N. Nilsen Hilsen i 1848. 54, 57, 59—60, 62—63 samt paa de overordentlige storting i 1858 og 1864. — Fabrikeier og gaardb1—uger H. J. Hofgaard i 1862—- 63, 65—66 Samt paa det overordentlige storting i I864. Han var født i Drammen.