Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/278

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Y Buskeruds fogderi. 2 6 9 tid kommet i geistlighedens eie; thi i 142O var en del af den prestegaard Denne del var ogsaa i 1ð93 prestegaard En anden del af den blev i 1542 af Oslo kapitel solgt til Peder Hansen Basse. Denne del fulgte senere i lang tid Fossesholm. I 1639 omtales fru Ide Lange. statholder Jens Juels enke, som eier. Gaarden kom derpaa i Hannibal Sehesteds eie og gik saa i 1651 over til kronen. Som man ser, har samtlige adelige sædegaarde i Eker — Sem, Fosses- holm, Ulleland, Skjelbred og Fiskum — været i Hannibal Sehesteds eie. De har ogsaa samtlige været i Peder Hansen Basses eie; Skjelbred og Fisku1n, saavidt man kan se, dog kun delvis. Alle 5 herregaarde, med undtagelse af Skjelbred, har i første halvdel af det 17de aarhundred været i familien Langes eie. Sem, Ulleland og Skjelbred har noget tid- ligere i samme aarhundred været ifamilien Huitfeldts eie. Huitfeldt’erne og Lange’rne var Peder Hansens descendenter. Raaen, nordre og midtre (gammel form Roda; betydningen usikker, maaske af samme stamme som adjektivet raud, d. e. rød). Skyld 6l,92. De to største brug ll,6o. Raaen var i forrige aarhundred i et par slegtled i mi1itærfamilien Harbous eie. Vest for Ekeren: Gunnild1—ud (ligefrem Gunhilds rydning). Skyld 44,—1s. Delt i tre brug 15,o9, 14,s9 og l4,vå. I skogen ovenfor gaarden ligger der en brat. isoleret, paa flere ste- der utilgjængelig kolle, Gunnildrudkollen kaldet. Her er der levninger af en gammel bygdeborg. Dette er den bedst vedligeholdte af alle bygde- borge i Buskeruds amt. Her ligger dér paa et par steder, i flere favnes længde, en fuldstændig uskadt og vel vedligeholdt mur, der naar en voksen mand til midt paa brystet. Muren, der har en respektabel tykkelse, er bygget af svære, flade stene. Fornlevninger. i Antallet af fund baade i øvre og nedre Eker vil her blive nævnt under ett. For enkelte af fundenes vedkommende er der nemlig kun op- givet, at de er fundet i Eker-, uden at man kan se, enten det er nedre eller øvre Eker. Forsaavidt som der i nedre Eker er gjort noget særligt merkeligt fund, vil det dog blive nævnt under dette herred. I øvre og nedre Eker er der gjort følgende fund: Fra stenalderen .... 43 » broncealderen .... O » den ældre jernalder . . l7 » den yngre do. . . l9 Af merkeligere fund maa først og fremst nævnes det berømte Honfund. Sagerne blev fundet i 1834 paa nedre Hon i en myr, hvor der forhen havde været et tjern. Fundet var intet gravfund, men et fund af en nedgravet skat. Det bestod næsten udelukkende af guldsager og havde en Vegt af 1,1s kg. Fundet blev kjøbt af universitetet for omtrent 8000 kr. Det er det rigeste fund fra den yngre jernalder, der er gjort, ikke alene i Norge, men i hele Skandinavien. Fra den ældre jernalder har man ligesaa rige og rigere guldfund; men derimod ikke fra Vikingetiden. Enkelte af sagerne skal være uden sidestykke. Blandt gjenStandene kan nævnes: