Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/275

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

266 Buskeruds amt. mod syd findes der kun hist og her en gaard ved udløbet af en bæk eller paa et fremspringende nes. Undtagelsesvis vokser her lidt eg. Det til Eker prestegjeld hørende Vestfoselvens dalføre mellem Fiskum- vandet og Haug kirke er — navnlig i sit nederste parti — en sær- deles bred og veldyrket dal, omgivet af lave og mi1dtskraanende aaser. Elven flyder mellem dyrkede marker og lave bakker. Paa Vestfoselvens nordvestre side paa strækningen fra Fiskum- vandet til gaarden Berg gaar der langsefter dalen en høideryg af dyrket land, bebygget med gaarde Denne ryg, der har en 1ængde af 5 km., deler dalen paa denne Strækning i to parallele dalfører. Naar man reiser med jernbanen fra Hougsund til Fiskum, reiser man, efterat have passeret Berg, paa østsiden af denne ryg. Det dalstrøg, der løber langs Vestsiden af ryggen„ munder ud i Fiskum- vandet 2 a 3 km. ovenfor VestfoSsen ved Dørjeelvens udløb i vandet. Det heder, at Vestfoselven i sin tid skal have løbet ikke som nu øst for den opdyrkede ryg, men derimod gjennem dalføret vest for ryggen, og at det sted, hvor Vestfossen nu findes, den gang skal have ligget tørt. Der paastaaes ogsaa. at den nuværende Vestfoselv skal løbe over gamle gruber. og der paavises nede i fossen et par sorte hul. der siges at skulle være de gamle grubers dagaabning. Endvidere heder det, at det sund, der nu forbinder Ekerensjø og Fiskumvand den gang ikke skal have været til; men at det skal være sprængt med kunst Ekerensjø skal da have havt sit afløb østenfor den nuværende Vestfoselv. At sundet mellem vandene skulde være sprængt med kunst er ikke troligt. Skulde sundet være frembragt ved sprængning. maatte dette være skeet i en forholdsvis ny tid af Eidsfos jernverks eiere — jernverket blev anlagt i 1697 — for at skaffe forbindelse med Fiskumvandet; men hertil kjender man intet. Sundet er ogsaa for bredt og for dybt til, at saa kan have været tilfældet I hin tid. da sprængning var kostbar, vilde man visselig ikke have sprængt mere end absolut nødvendigt, for at mindre fartøier kunde have passeret; men sundet mellem Fiskumvand og Ekeren- §sjø er baade temmelig dybt og saa bredt, at flere jagter maatte kunne passere der ved siden af l1verandre. Heller ikke fortællingen om, at Vestfoselven skal rinde over gamle -gruber, kan tillægges nogen troVærdighed. Da fossen for en del aar siden -blev reguleret og for en stor del lagt tør, stødte man 11nder regulerings- arbeiderne, saavidt vides, hverken paa stoller eller gruber. Foreslaar man at gjøre et forsøg paa at 1odde de angivelige gruber — og det er ikke vanskeligt at komme hen til dem langs Vandrenderne og dæmningerne —-, faar man til svar, at det intet nyt-ter, da elven efterhaanden har fyldt dem med grus og sten. Har Fiskumvandet havt Sit udløb gjennem dalen vest for ryggen — og det heder, at en mand for 50 a 6O aar siden ved gravning skal have fundet en baad i denne dal — maa dette have fundet sted længe før der var grubedrift i Norge Høidef0I“h0lde11e vil fremgaa af følgende maal: Í)lll‘lS81’ud gaard nord for Fiskumelven . ll9 —m. Raaen gaard mellem Fiskumvand og Ekerensjø .......... 27 » Ekerensjø ....... . 2O » Nesfjeld vest for Ekerensjø . . 621 » Andre maal haves ikke.