Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/274

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Buskeruds fogderi. 2 O å Ristvet (af ris, d. e. krat og tveit). Skyld 15,1o. Største- brug 5,s2. “ I nærheden ligger en brat i“soleret kolle, der paa flere steder er utilgjængelig. Her findes rester af forskansninger. Ristvetkollen ligger ikke mere end.omtrent 2 km. fra Mur1jeldkollen. Paafaldende er det at finde ikke mindre end 8 bygdeborge — Myreslottet, Murfjeldkollen og Ristvetkollen — paa en saa kort Strækning som 5 km. Man fristes til at tro. at borgene ikke alene har været brugt som tilflugtssted mod indfald af udenbygds fiender, men at de ogsaa har rjent som forsvarspunkter under indbyrdes feider mellem forskjellige høvdinger inden selve bygden. Nord for Ristvet paa gaarden .Jaren er der en kjæmpehaug. Paa Ristvetsæteren paa Holtefjeldet skal ogsaa findes to langagtige firkantede hauge,,opkastet af mennesker. Vestby. Skyld 42,23. Største brug 17,oo og 15,o1. g Ovenfor Vestby hæver Vestby varde sig. Man ser herfra hele Ekers østside, hele Østmodum og en del af Vestmodum, EmbretSfos, hele Tyrifio1—den og en del af Stensfjorden, hele Ringerike og Hadeland. aaserne hinsides Randsfjorden, hele Holleia, Aadalsfjeldene og Flaafjeldene. hele aasen mellem Snarum og Sigdal, Eggedal, SkuterudSæteren, 0vernskreia, gaarde i nedre Sigdal og de tilgrænsende dele af Modum, Hestjuvnatten, Norefjeld, Graafjeld og Hagelbunatten. Man ser endvidere hele Bings- (lalen opover. fjeldene mellem Eggedal og Numedal, vidtstrakte skoge- mellem Sigdal og Numedal med høitliggende gaarde i Vatnaas og Lyng- dal. fjeldkjeden’mellem Numedal og Telemarken med Eidsfjeld, Syns- høvd og Blefjeld, Gausta og Lifjeldene samt fjelde ved Eker og hin- sides Sa-ndsvær. Sønju (betydningen vides ikke). Skyld 42,23. Største brug 7,46. I 1723 fem opSiddere. — Topografi. FiSkum. Fiskum bestaar af trakterne omkring Fiskumvandet og Ekersu- sjø — naar undtages den sydligste del af distriktet om Ekeren, der hører til Hof i Jarlsberg —— samt af det dalføre, der gaar op fra Fiskumvandet til gi-ænSen af Sandsvær. Til Vestfoselvens vasdrag hører endvidere dalen mellem Fiskumvandet og Haug kirke, der ligger under Ekers preStegjeld. . Fiskumvandet er omgivet af dyrkede marker og tildels ganske flade strande Flere af gaardene paa Vandets nordside lider under flommen af oversvømmelse Dalen mellem FiskumVandet og Sands- vær er meget bred, men kun delvis opdyrket, og er, navnlig mod syd, begrænset af temmelig bratte, men ikke synderlig høie aaser. Den gjennemstrømmeS af Delerelven og Fiskumelven, der ien lang stræk- ning løber parallelt i 1 a 2 kI1l.S afstand fra l1inanden. Strækningen mellem de to elve„ langs hvilke der er jevn gaardbebyggelse, er for en væsentlig del opfyldt med skog. Ekerensjø er omgivet af bratte aaser- af en anSeelig“høide. Langs den nordligste del af vandet er der adskillig gaardbebyggelse og en sjelden frodig løvvegetation. Længere