Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/265

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

2WÖ6 Buskeruds amt. Honelven udspringer i Flesberg og falder i Drammenselven ved gaarden HonW ligeoverfor Hougsund —Længde 15 km. Her ligger to møl1ebrug. W “ — s u “ Vestfoselven vil i sin he1hed blive omtalt nedenfor under Fiskum. t Fra øst modtager Drammenselven kun mindre elve. Den største er Ullern elv, der gjennemstrømmer Kolbrækva11d og falder i Storelven i nærheden af Hellefos. Den dam1er en høi fos, Hængeraasfossen. r D ’Vande. Der er talrige vande paa fjeldene omkring Eker, men udenfor Fiskum sogn intet af nogen betydelig størrelse. Størst er J u ngervand tæt ved grænsen af Fiskum, 0,s-1 km.2,. FiSket. Vandene og elvene er i regelen noksaa fiskerige. Der findes abor, ørret, gjedde, sik, kolmund, aal og karudser og i Drammenselven laks. Ved Hel1efos er der et betydeligt laksefiske. I 1866 vurderedes fisket her efter de daværende priser af matrikul- kommissionen til omtrent 3 OOO kr. aarlig. Heraf faldt l 6O0 kr. paa gaarden Hon. I 17V84 vureredes Hon-fi sket til —en værdi af 600 a 8O0 rdlr., hvilket, naar hensyn tages til pengenes u1ige større værdi den gang end nu, maa ansees for meget. I en indberetning fra 1743 heder det, at der kunde fiskes indtil I00 laks paaren dag. Ogsaa paa gaardene langs elven nedenfor drives der en del laksefiskeri, hvoraf udbyttet dog ikke d1“eier sig om store beløb. Nu fiskes der laks for omtrent 2O OOO kr. i øvre Eker. Af dette beløb falder en aldeles overveiende del paa Hellefos. I Vestfoselven gaar laksen ikke op. Derimod gaar der søørret op i denne elv. Ved Hougsund drives et ikke ubetvdeligt sikfiske. Siken staar i Drammensfjorden, hvor vandet nemlig er saa godt som ferskt. Ved Vestfossen er der et ret betydeligt aalefiske. Det vurderedes af 1natrikulkommissionen af 1866 til 360 kr. aarlig og ligger under Fossesholm. I Jungervand skal der være usedvanlig stor gjedde. Det heder, at der tidligere ikke skal have været gjedde i Jungervand; men derimod talrig og udmerket god ørret; men for 5—O aar siden skalWen fiende af den daværende eier have sluppet gjedde i vandet for at ødelægge ørret- fisket for ham. Myrer. Af myrer findes der adskillige, navnlig paa vestfjeldene, men ingen af betydelig størrelse. „ Kommunikationer. “ WA. Hovedveie: . „ . ]. Hovedveiens— fortsættelse fra nedre Eken-s: grænse om Hougsund til Modums grænse ved Værp. Den fortsætter fra nedre Ekers grænse, følgende Drammenselvens østre side, til. Hougsund og videre opover til Modums grænse. Den