Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/260

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

C . Buskeruds fogderi. 261 Fordelingen af dyrket jord m. V. Af heri-edets fladeind- hold — 477,s9 km.2 — er 74,s km.2 eller l5,9 pct. rager og eng, 300 km.2 eller 63,v pct. skog og 96,2 km.9 eller 20,4 pct. snau- fjeld, vande, myrer, udmark osv. J ordbunden bestaar af ler og sandblandet muld og er frugt- bar. I øvre Eker dyrkes der, foruden de almindelige kornsorter og poteter, ogsaa en anseelig mængde kjøkkenhaveurter. Det area1, som optages af disse, udgjør omtrent Ve km.2 snarere mere end mindre. Allerede Strøm omtaler i sin «Ekers Beskrivelse» (]784) Eker som en bygd., hvor der dyrkedes meget kjøkkenurter.“ Der er ogsaa adskillig biavl inden herredet. Beiterne skal være tarvelige. Skogen skal være af middels veksterligl1ed, men meget medtaget Ogsaa i tidligere tider har der været svær hugst i Eken-. I 1688 var der i øvre og nedre Eker tilsammen 42 sagbrug og i 1822 endog 76 sagbrug. Disse sagbrug søgte dog naturligvis ikke sit tømmer udelukkende fra Eker, men ogsaa fra de ovenfor liggende herreder. Levevei. Af herredets mandlige befolkning er 785 optaget med jordbrug og fædrift. Af disse er 527 selvstændige gaardbrugere, leilændinger og forÔgtere. Af de øvrige er 33 husmænd. Af folk, beskjæftiget med bjergverksdrift, er der 9 og af folk, beskjæftiget med fabrikdrift, 385. Af haandverkere og folk, beskjæftiget med smaaindustri, er der 313. Af sjøfo1k er der 7, og beskjæftiget med tømmerflødningen er 112. Af godseiere, rentenister og kapitalister er der 17 og af fattiglemmer m— v. 43. DiS8entere. I øvre Eker er der 6O dissentere. Af disse er 13 metodister og 15 11ø1—c:— til retninger med metodistisk eller bap- tistisk tilsnit, 6 hører til de lutherske frimenigheder, 4 er udtraadt af statskirken uden nærmere betegnelse af, hvor de hører hen, og 22 bekjender sig ikke til noget troessamfund. -HerredetS samlede Skyld udgjør 3 920 .mark 29 øre, fordelt paa 204 gaardsnummere og 1437 parceller. Af parcellerne er: 249 under 10 ø1—e, 525 mellem 1O — o 1 skyldmark, 4l8 — l skyldmarkC — 5 + 146 — å D —— — —10 — 7l — 10 — 15 W — 18 — lå — 20 — 10 over 20 — Dividerer man den samlede skyld med antallet af selvstændige jordbrugere, faar man som middelskyld for jordbrugene 7,44 skyld- mark. Da skyldmarkens gjennemsnitlige sa1gsværdi inden hei-redet er 1675 kr., skulde gjennemsnitsværdien af brugene udgjøre 1246O kr. eller med fradrag af skog eller andet jordegods, som maatte eies